Lấy ý kiến nhân dân đối với các hình thức khen thưởng cấp Nhà nước

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 5, ngày 26/03/2020 | 07:53 AM (GMT +7)
Ban thi đua- khen thưởng thuộc Sở Nội vụ tỉnh vừa ban hành Công văn số 137/BTĐKT-NV ngày 23/3/2020 về việc lấy ý kiến nhân dân đối với các hình thức khen thưởng cấp Nhà nước.

Hiên nay, Ban thi đua- khen thưởng tỉnh nhận hồ được hồ sơ đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh năm 2019 và các năm qua.

Căn cứ quy định tại Khoản 10, Điều 45, Nghị định số 91/NĐ-CP ngày 31/7/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Thi đua, khen thưởng và Khoản 5, Điều 1, Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND ngày 18/10/2019 của UBND tỉnh về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định số 07/2018/QĐ-UBND ngày 22/6/2018 của UBND tỉnh Quảng Nam.

Để đảm bảo cơ sở tham mưu Hội đồng thi đua- khen thưởng tỉnh họp , xét đề nghị UBND tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước quyết định khen thưởng theo đúng quy định, Ban thi đua- khen thưởng tỉnh (Cơ quan Thường trực của Hội đồng thi đua- khen thưởng tỉnh) đăng tải thông tin này để lấy ý kiến nhân dân đối với việc đề nghị khen thưởng cho 1 tập thể, 5 cá nhân (có danh sách kèm theo) trên Cổng thông tin điện tử của Tỉnh.

File đính kèm

Phương Thuận

Lượt xem:  3,320

Tin đã đưa
Xem theo ngày :