Phê duyệt kết quả đấu giá phần vốn góp của Quỹ Đầu tư phát triển Quảng Nam

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 5, ngày 26/03/2020 | 03:22 PM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa ban hành quyết định số: 776 /QĐ-UBND, ngày 23 tháng 3 năm 2020 về phê duyệt kết quả đấu giá phần vốn góp của Quỹ Đầu tư phát triển Quảng Nam tại Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng Quảng Nam.

Quyết định này bao gồm: Điều 1. Phê duyệt kết quả bán đấu giá phần vốn góp của Quỹ Đầu tư phát triển Quảng Nam tại Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng Quảng Nam, với những nội dung chính như sau:

1. Tên cổ phần chào bán: Cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng Quảng Nam.

2. Số lượng, tỷ lệ cổ phần Quỹ Đầu tư phát triển Quảng Nam nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 4.000.000 cổ phần, tương đương với 80% tổng số lượng cổ phần đang lưu hành.

3. Số lượng cổ phần đăng ký bán: 4.000.000 cổ phần, tương đương với 80% tổng số lượng cổ phần đang lưu hành.

4. Thời gian thực hiện giao dịch: Ngày 26/02/2020.

5. Giá khởi điểm: 11.555 đồng/cổ phần.

6. Kết quả giao dịch: Số lượng cổ phần đã giao dịch (bán): 4.000.000 cổ phần, tương đương với 80% tổng số lượng cổ phần đang lưu hành, trong đó: - Giá bán thấp nhất: 11.565 đồng/cổ phần. - Giá bán cao nhất: 11.570 đồng/cổ phần. - Giá bán trung bình: 11.568 đồng/cổ phần. - Tổng giá trị bán: 46.262.186.000 đồng (Bốn mươi sáu tỷ, hai trăm sáu mươi hai triệu, một trăm tám mươi sáu nghìn đồng).

             7. Danh sách các Nhà đầu tư trúng đấu giá: (Chi tiết theo Phụ lục đính kèm).

             8. Số lượng, tỷ lệ cổ phần Quỹ Đầu tư phát triển Quảng Nam nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 cổ phần, tương đương với 0% tổng số lượng cổ phần đang lưu hành.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Quỹ Đầu tư phát triển Quảng Nam, Người đại diện vốn của Quỹ tại Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng Quảng Nam chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện đầy đủ các hồ sơ, thủ tục để chuyển nhượng phần vốn góp của Quỹ tại Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng Quảng Nam cho các nhà đầu tư trúng đấu giá (theo Phụ lục đính kèm), thu nộp, hạch toán, quản lý khoản thu bán cổ phần theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời báo cáo kết quả thu, chi, hạch toán nguồn thu bán cổ phần cho các cơ quan liên quan theo quy định.

 2. Sở Tài chính chịu trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, giám sát Quỹ Đầu tư phát triển Quảng Nam, Người đại diện vốn của Quỹ tại Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng Quảng Nam thực hiện chuyển nhượng vốn của Quỹ tại Công ty theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng quản lý, Giám đốc Sở Tài chính, các thành viên Hội đồng quản lý, Giám đốc, Trưởng Ban Kiểm soát Quỹ Đầu tư phát triển Quảng Nam, Người đại diện vốn của Quỹ tại Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng Quảng Nam, Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng Quảng Nam và thủ trưởng các cơ quan, các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

File đính kèm

P.TH

Lượt xem:  751

Tin đã đưa