Quán triệt thực hiện quy trình tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo
Thứ hai, ngày 30/03/2020 | 04:03 PM (GMT +7)
Ngày 11/3/2020, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam đã ký Quyết định số 378/QĐ-BHXH ban hành Quy trình tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh (KNTC) của BHXH Việt Nam (Quyết định số 378/QĐ-BHXH), thay thế Quyết định số 868/QĐ-BHXH ngày 8/6/2016.

Tuy nhiên, thực hiện chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Thủ tướng Chính phủ về việc hạn chế tập trung đông người, tiếp xúc trực tiếp để phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (Covid-19), BHXH Việt Nam chưa tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định số 378/QĐ-BHXH.

Để kịp thời thống nhất thực hiện trong toàn Ngành, Tổng Giám đốc yêu cầu Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam quán triệt, triển khai Quyết định số 378/QĐ-BHXH đến toàn thể CCVC, NLĐ, đặc biệt là CCVC, NLĐ được giao phụ trách, làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn KNTC. Thực hiện nghiêm túc quy định tại Quyết định 378/QĐ-BHXH của BHXH Việt Nam về thẩm quyền, trách nhiệm và quy trình, trình tự, thời hạn tiếp công dân, xử lý, giải quyết KNTC; tuân thủ đầy đủ các quy định của Luật Tiếp công dân năm 2013, Luật Khiếu nại năm 2011, Luật Tố cáo năm 2018, Luật BHXH năm 2014 và các văn bản pháp luật có liên quan.

Đồng thời, có biện pháp chỉ đạo, triển khai kịp thời các nội dung yêu cầu của Tổng Giám đốc tại Công văn số 469/BHXH-TTKT ngày 18/2/2020 về tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị, coi đây là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, nâng cao vị thế, uy tín của Ngành.

Theo Quyết định số 378/QĐ-BHXH, những quy định về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của BHXH Việt Nam trước đây trái với quyết định này đều bãi bỏ. Bên cạnh đó, việc tiếp công dân, giải quyết KNTC của cơ quan BHXH phải được thực hiện theo các nguyên tắc tôn trọng, tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, cơ quan, tổ chức thực hiện việc KNTC theo quy định của pháp luật. Bảo đảm bí mật thông tin, quyền và lợi ích hợp pháp của người khiếu nại, người tố cáo, người bị khiếu nại, người bị tố cáo, người kiến nghị, phản ánh, bảo đảm quyền bình đẳng, không phân biệt đối xử trong tiếp công dân, giải quyết KNTC.

Quyết định cũng nêu rõ, cần thực hiện thống nhất quy trình tiếp công dân, giải quyết KNTC trong toàn Ngành bảo đảm đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục và thời hạn theo quy định pháp luật; bảo đảm khách quan, chính xác, công khai, dân chủ và kịp thời… Những nội dung không hướng dẫn trong văn bản này, thì được thực hiện theo quy định của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Tiếp công dân và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Thủ trưởng cơ quan BHXH các cấp có trách nhiệm phối hợp với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong việc giải quyết KNTC; cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin, tài liệu đang quản lý, lưu giữ có liên quan đến vụ việc theo yêu cầu hoặc đề nghị của người có thẩm quyền giải quyết. Thủ trưởng các đơn vị chuyên môn, đơn vị sự nghiệp, phòng, tổ nghiệp vụ có trách nhiệm giúp Thủ trưởng cơ quan BHXH các cấp phối hợp giải quyết KNTC; khai thác hồ sơ, cung cấp thông tin theo đề nghị của người có thẩm quyền giải quyết trong thời hạn không quá 7 ngày...

 

TD

Lượt xem:  157

Tin đã đưa