Thực hiện chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, BHXH thất nghiệp, BHXH tự nguyện năm 2020

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 3, ngày 31/03/2020 | 03:13 PM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch thực hiện chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, BHXH thất nghiệp, BHXH tự nguyện năm 2020.

Mục đích kế hoạch nhằm thực hiện đồng bộ các giải pháp để tăng nhanh đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm xã hội tự nguyện, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu theo Nghị quyết số 33/NQ-HĐND tỉnh ngày 17/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh và Quyết định số 575/QĐ-UBND ngày 04/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Tạo bước chuyển biến tích cực để thực hiện mục tiêu bảo hiểm xã hội là một trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội theo Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương (Khóa XII) về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

UBND tỉnh yêu cầu xác định rõ trách nhiệm của các Sở, ngành, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, địa phương trong thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội và chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội được giao. Đảm bảo chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về lao động, việc làm, bảo hiểm xã hội đối với chính sách bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm thất nghiệp; đẩy mạnh các giải pháp để mở rộng và tăng nhanh tỷ lệ người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Theo kế hoạch, chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH năm 2020, gồm: Số người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc: 194.248 người, chiếm 85,95% số người thuộc đối tượng tham gia; Số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp: 180.000 người, chiếm 89,11% số người thuộc đối tượng tham gia; Số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện: 9.751 người, chiếm 1,53% số người thuộc đối tượng tham gia.

Nhiệm vụ và giải pháp sẽ triển khai: Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự phối hợp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp trong việc tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về lao động, việc làm, bảo hiểm xã hội, mở rộng và tăng nhanh diện bao phủ bảo hiểm xã hội, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội hàng năm.Nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước, tuân thủ pháp luật về bảo hiểm xã hội thông qua thực hiện đồng bộ các biện pháp hành chính, kinh tế, tư pháp để tăng số người tham gia bảo hiểm xã hội; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về bảo hiểm xã hội, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm, nhất là các hành vi trốn đóng, nợ đóng, gian lận, trục lợi tiền bảo hiểm xã hội.

Đẩy mạnh tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về lao động, việc làm, bảo hiểm xã hội; triển khai thực hiện hiệu quả Quyết định số 1676/QĐ-TTg ngày 21/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới toàn diện nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền bảo hiểm xã hội.

Xây dựng và triển khai thực hiện chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội hàng năm gắn với chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn; chú trọng các giải pháp để giải quyết việc làm, duy trì và mở rộng việc làm, chuyển dịch nhanh và bền vững cơ cấu lao động từ nông - lâm - ngư nghiệp sang công nghiệp, thương mại, dịch vụ, từ khu vực không có quan hệ lao động sang khu vực có quan hệ lao động.

Tăng cường công tác phối hợp giữa các Sở, ngành, cơ quan, tổ chức, địa phương trong thực hiện chính sách, pháp luật về lao động, việc làm, bảo hiểm xã hội, nhất là việc chia sẻ, kết nối thông tin, dữ liệu về lực lượng lao động, lao động có việc làm, lao động đang làm việc, thành lập và hoạt động của doanh nghiệp… để bảo đảm tham gia đầy đủ, đúng quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp, tăng mạnh số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Tiếp tục sắp xếp, hoàn thiện bộ máy tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành bảo hiểm xã hội; mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống đại lý thu bảo hiểm xã hội; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hiện giao dịch điện tử trên các lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp.

Bố trí nguồn lực để thực hiện chính sách hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện theo Nghị định số 134/2015/NĐ-CP ngày 29/12/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện; nghiên cứu xây dựng Đề án hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện để thúc đẩy tăng nhanh số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

TD

Lượt xem:  981

Tin đã đưa