Triển khai thực hiện các giải pháp nhằm đảm bảo an sinh xã hội, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 3, ngày 07/04/2020 | 10:54 AM (GMT +7)
UBND tỉnh ban hành công văn yêu cầu các Sở, Ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện các giải pháp nhằm đảm bảo an sinh xã hội, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, giữ gìn an ninh trật tự và ổn định xã hội.

Theo đó, các Sở, Ban, ngành thuộc tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao: Rà soát, đánh giá toàn diện tác động của dịch Covid-19 đến tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh về các mặt: tăng trưởng kinh tế (các chỉ tiêu như GRDP, thu nhân sách nhà nước, xuất nhập khẩu, khách du lịch,....); đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp (số lượng doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã giải thể, tạm dừng hoạt động, tình hình huy động vốn, trả lương cho người lao động, nhập khẩu nguyên vật liệu đầu vào, tiêu thụ sản phẩm); đời sống nhân dân (tình hình cung ứng lương thực, thực phẩm, giá cả một số mặt hàng thiết yếu...); công nhân và người lao động (số lượng người lao động mất việc, tạm ngừng việc, giảm lương, hỗ trợ bảo hiểm thất nghiệp, ...); các đối tượng xã hội bị ảnh hưởng (số lượng đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo người có công với cách mạng cần hỗ trợ,...);

Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp hỗ trợ người lao động, bảo đảm an sinh xã hội; tháo gỡ khó khăn và hỗ trợ doanh nghiệp giảm chi phí sản xuất, kinh doanh, duy trì hoạt động; giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, trong đó trọng tâm là chỉ đạo công tác triển khai, thi công, đẩy nhanh tiến độ thực hiện để đủ điều kiện giải ngân ngay các nguồn vốn nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện tối đa cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, góp phần tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội; phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 đã đề ra;

Hoàn thành nhanh các thủ tục đầu tư, xây dựng của các thành phần kinh tế; kịp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, đảm bảo việc làm cho người lao động, góp phần giữ vững trật tự an toàn xã hội; Tập trung hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, đẩy mạnh giải ngân các nguồn vốn, đặc biệt nguồn vốn đầu tư công; Nghiên cứu xây dựng hoặc đề xuất cơ chế tổng hợp và chia sẻ thông tin về các đội tượng bị ảnh hưởng và mức độ ảnh hưởng bởi dịch Covid – 19. Các Sở, Ban, ngành, địa phương triển khai thực hiện các nhiệm vụ nêu trên và định kỳ vào ngày 11 và ngày 26 hằng tháng báo cáo các nội dung đánh giá và đề xuất giải pháp gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo quy định.

Đồng thời, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương định kỳ vào ngày 13 và 28 hằng tháng tổng hợp tham mưu UBND tỉnh báo cáo đánh giá, đề xuất các nhiệm vụ thực hiện các biện pháp bảo đảm sức khỏe nhân dân, an sinh xã hội và nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, giữ gìn an ninh trật tự và ổn định xã hội

TD

Lượt xem:  2,976

Tin đã đưa