Thành lập Sàn giao dịch bất động sản Tân Chu Lai, Núi Thành

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 3, ngày 07/04/2020 | 02:59 PM (GMT +7)
Sở Xây dựng ban hành Thông báo số 44 /TB-SXD công bố thông tin về Sàn giao dịch bất động sản Tân Chu Lai. Địa chỉ: số 114, Nguyễn Văn Linh, thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.

Sàn giao dịch BĐS Tân Chu Lai được thành lập ngày ngày 16/3/2020, do Công ty TNHH TMDV và ĐTXD An Tân thành lập.

Sàn giao dịch bất động sản Tân Chu Lai có trách nhiệm: Khi có thay đổi một trong các thông tin quy định tại Khoản 1 nêu trên hoặc khi Sàn chấm dứt hoạt động hoặc khi bị giải thể, phá sản; đơn vị thành lập Sàn có trách nhiệm thông báo đến Sở Xây dựng để điều chỉnh hoặc xóa thông tin.

Hoạt động của sàn giao dịch bất động sản theo quy định tại Điều 26, Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 của Bộ Xây dựng, như sau:

Nội dung hoạt động của sàn giao dịch bất động sản theo quy định tại Điều 70 Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014;

Sàn giao dịch bất động sản phải công khai thông tin về bất động sản đưa vào kinh doanh theo quy định tại khoản 2 Điều 6 của Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014;

Sàn giao dịch bất động sản có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ pháp lý của bất động sản trước khi đưa vào kinh doanh tại sàn, nếu đủ điều kiện giao dịch mới được giới thiệu cho khách hàng. Sàn giao dịch bất động sản chịu trách nhiệm trước khách hàng và trước pháp luật về thông tin đã cung cấp cho khách hàng;

Các hoạt động dịch vụ của sàn giao dịch bất động sản phải được thực hiện thông qua hợp đồng;

Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản thực hiện theo quy định tại Điều 71, 72 của Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia sàn giao dịch bất động sản thực hiện theo quy định tại Điều 73 Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014.

Sàn giao dịch bất động sản có trách nhiệm lập báo cáo hàng tháng về tình hình giao dịch qua sàn (theo mẫu tại Phụ lục 13 của Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 của Bộ Xây dựng). Báo cáo được gửi trước ngày 05 của tháng sau về Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam và Bộ Xây dựng;

Sàn giao dịch bất động sản có trách nhiệm thực hiện các biện pháp phòng chống rửa tiền, báo cáo về phòng chống rửa tiền theo quy định của pháp luật về Phòng chống rửa tiền.

File đính kèm: Thông báo số 44 /TB-SXD

TH

Lượt xem:  595

Tin đã đưa