Ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc thời kỳ chống dịch Covid-19

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 4, ngày 08/04/2020 | 04:26 PM (GMT +7)
Văn phòng Chính phủ vừa có Công văn số 2552/VPCP-TSTT gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, BHXH Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Phát triển Việt nam; UBND các tỉnh, thành phố và thành viên Hội đồng Tư vấn cải cách TTHC của Thủ tướng Chính phủ về tập trung ứng dụng CNTT trong giải quyết công việc thời kỳ phòng chống dịch Covid-19.

Thực hiện Chỉ thị số 16/CTg-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19 và để phát huy tối đa lợi thế từ các hệ thống thông tin Chính phủ điện tử, Văn phòng Chính phủ đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ; UBND các tỉnh, thành phố và các thành viên Hội đồng Tư vấn cải cách TTHC của Thủ tướng Chính phủ tập trung triển khai một số việc sau đây:

Các bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn, khuyến khích người dân, DN sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng Dịch vụ công cấp bộ, cấp tỉnh để hạn chế việc người dân, DN đi lại, tiếp xúc trực tiếp. Căn cứ chỉ tiêu về cung cấp dịch vụ công trực tuyến được giao tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 1/1/2020 của Chính phủ và Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 24/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ, cung cấp 30% các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của bộ, ngành, địa phương trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; ưu tiên nguồn lực triển khai ngay các dịch vụ công này để phục vụ người dân, DN.

Thực hiện kết nối, tích hợp dùng chung hệ thống thanh toán trực tuyến của Cổng Dịch vụ công quốc gia để đẩy mạnh thanh toán trực tuyến phí, lệ phí, thuế, nộp phạt xử lý vi phạm hành chính, đóng bảo hiểm tự nguyện, BHYT và các nghĩa vụ tài chính khác trong giải quyết TTHC, thực hiện dịch vụ công trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng Dịch vụ công cấp bộ, cấp tỉnh. Tại bộ phận "Một cửa" các cấp, căn cứ vào tình hình thực tiễn của bộ, ngành, địa phương để bố trí nhân sự hợp lý và các điều kiện cần thiết cho việc phòng chống lây nhiễm để phục vụ hiệu quả, thuận lợi đối với các trường hợp tổ chức, cá nhân có yêu cầu giải quyết TTHC trực tiếp.

Thực hiện triệt để việc gửi, nhận văn bản điện tử và xử lý hồ sơ công việc trên môi trường mạng theo Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg và các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; bảo đảm hoàn thành việc gửi, nhận văn bản điện tử 4 cấp chính quyền trước ngày 30/6/2020 và chỉ tiêu xử lý hồ sơ công việc (trừ hồ sơ mật) trên môi trường mạng (80% đối với cấp bộ; 60% đối với cấp tỉnh và 30% đối với cấp huyện). Tổ chức họp, làm việc trực tuyến đối với các cuộc họp của bộ, cơ quan, UBND cấp tỉnh theo quy định tại Khoản 3, Điều 33 và Khoản 2, Điều 34 Quyết định số 45/2018/QĐ-TTg ngày 9/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước.

Các bộ, ngành phối hợp với Văn phòng Chính phủ để triển khai mở rộng phạm vi triển khai Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của Chính phủ (e-Cabinet) tới điểm cầu của các bộ, ngành.

Các thành viên Hội đồng Tư vấn cải cách TTHC của Thủ tướng Chính phủ tuyên truyền tới các thành viên của tổ chức mình về Cổng Dịch vụ công quốc gia và khuyến khích các DN đăng ký, sử dụng các dịch vụ công trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Đồng thời, tham gia ý kiến với Văn phòng Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương để tiếp tục hoàn thiện các dịch vụ công trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, nhằm phục vụ tốt hơn cho người dân và DN.

TD

Lượt xem:  587

Tin đã đưa