Tập trung ứng dụng CNTT trong giải quyết công việc, thủ tục hành chính thời kỳ phòng, chống dịch COVID-19

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 3, ngày 14/04/2020 | 10:46 AM (GMT +7)
UBND tỉnh ban hành công văn 1968/UBND-KSTTHC yêu cầu các Sở, ban, ngành, Công an tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Điện lực Quảng Nam, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ.

Theo đó, các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch cụ thể việc tái cấu trúc quy trình, kiểm thử tích hợp, cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 lên Cổng dịch vụ công quốc gia đối với các thủ tục: Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc; nhóm thủ tục đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký, xóa đăng ký thế chấp; đăng ký thành lập hộ kinh doanh; cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân; cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam; cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam; báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài; cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam, theo lộ trình thực hiện tại Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 24/3/2020 2 của Thủ tướng Chính phủ. Ưu tiên nguồn lực triển khai ngay các dịch vụ công này để phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Tiếp tục rà soát các dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 ngoài Danh mục Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 24/3/2020 gửi Trung tâm Hành chính công tỉnh để đăng ký tích hợp, cung cấp chia sẻ dữ liệu trên Cổng dịch vụ công quốc gia đảm bảo số lượng tối thiểu 30% theo quy định của Chính phủ, hoàn thành chậm nhất là ngày 24/4/2020.

Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông để thực hiện kết nối, kiểm thử, tích hợp dùng chung hệ thống thanh toán trực tuyến của Cổng dịch vụ công quốc gia để đẩy mạnh thanh toán trực tuyến phí, lệ phí, thuế, nộp phạt xử lý vi phạm hành chính, đóng bảo hiểm tự nguyện, bảo hiểm y tế và các nghĩa vụ tài chính khác trong giải quyết thủ tục hành chính, thực hiện dịch vụ công trên Cổng dịch vụ công tỉnh, Cổng dịch vụ công quốc gia. - Khẩn trương rà soát để hoàn thành các nhiệm vụ đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao tại Công văn số 182/UBND-KSTTHC ngày 10/01/2020 về việc kết nối, tích hợp, tiếp nhận giải quyết hồ sơ trực tuyến, xử lý phản ánh, kiến nghị (PAKN), Công văn số 1046/UBND-KSTTHC ngày 03/3/2020 về việc thực hiện một số nhiệm vụ vận hành Cổng dịch vụ công quốc gia. Đối với thủ tục “Đăng ký khai sinh” và “Cấp phiếu lý lịch tư pháp” trực tuyến của Bộ Tư pháp, đề nghị phối hợp với đơn vị chức năng của Bộ Tư pháp để hoàn thiện kết nối, tích hợp lên Cổng dịch vụ công quốc gia qua Trục liên thông văn bản quốc gia, báo cáo cụ thể kết quả thực hiện để Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh theo dõi, chỉ đạo.

Sở Thông tin và Truyền thông Sử dụng tài khoản trên Cổng dịch vụ công quốc gia đã được Văn phòng Chính phủ cấp quyền quản trị tại địa chỉ https://quantri.dichvucong.gov.vn/web/login.jsp thực hiện quản trị, theo dõi, giám sát để thực hiện nhiệm vụ hoặc tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ đã được Chính phủ, Thủ tướng chính phủ giao về tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến; đồng bộ trạng thái hồ sơ; tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính; việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ trực tuyến; tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị,… bảo đảm vận hành hệ thống an toàn, an ninh thông tin, thông suốt, hiệu quả;...

Trung tâm Hành chính công tỉnh Chủ trì tổng hợp số lượng hồ sơ phát sinh (trực tiếp và trực tuyến) các dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 ngoài Danh mục Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 24/3/2020 do các Sở, ban, ngành đăng ký, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tham mưu Danh mục dịch vụ công tỉnh tích hợp, cung cấp chia sẻ dữ liệu trên Cổng dịch vụ công quốc gia năm 2020 đảm bảo số lượng tối thiểu 30% theo quy định của Chính phủ, hoàn thành chậm nhất là ngày 30/4/2020.

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Căn cứ Danh mục các dịch vụ công tích hợp lên Cổng dịch vụ công quốc gia năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 411/QĐTTg ngày 24/3/2020 và các dịch vụ công của các Sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố đăng ký, phối hợp với Trung tâm Hành chính công tỉnh, Sở thông tin và Truyền thông kiểm tra, rà soát để trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Danh mục các dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 của tỉnh tích hợp lên Cổng dịch vụ công quốc gia trong năm 2020 đạt tỷ lệ 30% theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ.

Đối với nhiệm vụ tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức, công dân trên Cổng dịch vụ công quốc gia: Trên cơ sở Thông tin đăng nhập hệ thống PAKN tại địa chỉ https://pakn.dichvucong.gov.vn đã cung cấp; các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để kiểm tra, tiếp nhận, xử lý và công khai kết quả PAKN đảm bảo đúng thời gian quy định; Ủy ban nhân dân huyện Duy Xuyên khẩn trương xử lý dứt điểm phản ánh số PAKN.20191209.0009 để báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện Nam Trà My (01 PAKN) khẩn trương kiểm tra thông tin, tiếp nhận, xử lý PAKN số PAKN.20200210.0006 đảm bảo đúng theo yêu cầu.

Tăng cường việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến; kiểm tra, đôn đốc, xử lý cán bộ, công chức không thực hiện nghiêm túc việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ trực tuyến, nhất là các dịch vụ công đã được tích hợp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn, khuyến khích người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công tỉnh để hạn chế việc người dân, doanh nghiệp đi lại, tiếp xúc trực tiếp. Thực hiện triệt để việc gửi, nhận văn bản điện tử và xử lý hồ sơ công việc trên môi trường mạng theo Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ; nghiêm túc triển khai gửi, nhận văn bản điện tử không kèm văn bản giấy giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước theo đúng chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 672/UBND-KGVX ngày 14/02/2020 bảo đảm hoàn thành việc gửi, nhận văn bản điện tử 4 cấp chính quyền trước ngày 30/6/2020 và chỉ tiêu xử lý hồ sơ công việc (trừ hồ sơ mật) trên môi trường mạng 60% đối với cấp tỉnh và 30% đối với cấp huyện). 

File đính kèm: Công văn

Thùy Dung

Lượt xem:  717

Tin đã đưa