Tình hình tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công trong quí I/2020

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 3, ngày 14/04/2020 | 10:49 AM (GMT +7)
Theo báo cáo của Trung tâm Hành chính công tỉnh Quảng Nam, trong Qúy I (từ ngày 16/12/2019 đến 15/3/2020), Trung tâm đã tiếp nhận 45.787 hồ sơ và đã giải quyết 43.506 hồ sơ, trong đó trước và đúng hạn 43.384 hồ sơ (chiếm 99,7% tổng hồ sơ đã giải quyết) và trễ hạn 122 hồ sơ (chiếm 0,3% tổng hồ sơ đã giải quyết).

Trong đó hồ sơ tiếp nhận và xử lý trực tuyến là 2.574 hồ sơ (chiếm 18% tổng số hồ sơ đã tiếp nhận); trong đó: Công Thương 1.083, Giao thông vận tải 786, Kế hoạch và Đầu tư 400, Tài nguyên và Môi trường 143, VHTT&DL 18, Tư pháp 60, TT&TT 38, Xây dựng 18, LĐTBXH 28. Các cơ quan có tỉ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn 100% là các Sở: Công Thương, Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và Công nghệ, LĐ,TB&XH, Nội vụ, Thông tin và Truyền thông, VH,TT&DL, Kế hoạch và Đầu tư và Công an tỉnh.

Số lượng hồ sơ thực hiện hồ sơ được giải quyết theo quy trình 4 bước tại Trung tâm là 6.402 hồ sơ (chiếm 14% tổng số hồ sơ được tiếp nhận tại Trung tâm; Trong đó Sở Giao thông vận tải 2.559 hồ sơ, Sở Kế hoạch và Đầu tư 901 hồ sơ, Sở Công Thương 1.769 hồ sơ, Sở VHTTDL 87 hồ sơ.

Số lượng hồ sơ thực hiện tiếp nhận và trả qua dịch vụ bưu chính công ích là 5.560 hồ sơ thực hiện các dịch vụ bưu chính công ích (chiếm 12% tổng số hồ sơ đã tiếp nhận). các Sở, ngành có phát sinh nhiều là Công an tỉnh (1.619), Sở Tư pháp (2.195), Giao thông vận tải (929), Sở Kế hoạch và Đầu tư (168).  Trong Qúy I: thu tổng cộng 2,625,896,000 đồng tiền phí, lệ phí.

Trong Qúy I, có 122 hồ sơ trễ hạn. Các Sở có số lượng hồ sơ trễ hạn nhiều là: Sở Tư pháp (48 hồ sơ), Sở Tài Nguyên và Môi trường (47 hồ sơ), Sở Giao thông vận tải (19 hồ sơ).

Triển khai Quyết định số 1291/QĐ-TTg về việc phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan Trung ương được tổ chức theo ngành dọc đóng tại địa phương đưa ra tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện, xã. Trong đó, tại Trung tâm Hành chính công tỉnh có 20 TTHC (Công an tỉnh 13 thủ tục, Bảo hiểm xã hội tỉnh 7 thủ tục). Trung tâm đã có Công văn số 28/TTHCC-TNGQ ngày 25/2/2020 về việc cung cấp các nội dung về thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm gửi Công an tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh và đã triển khai niêm yết theo đúng quy định và cập nhật thông tin trên Cổng dịch vụ công tỉnh. Cụ thể:

Công an tỉnh: Đã cung cấp đầy đủ danh mục, thành phần hồ sơ của 13 TTHC cấp tỉnh thực hiện tại Trung tâm Hành chính công theo Quyết định số 1291/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Ngoài danh mục 13 TTHC đã công bố, Công an tỉnh đề nghị tiếp tục thực hiện các TTHC khác thuộc lĩnh vực Quản lý hành chính về trật tự xã hội và lĩnh vực Quản lý Phòng cháy và chữa cháy tại Trung tâm Hành chính công tỉnh. Tổng cộng hiện có 55 TTHC của Công an tỉnh thực hiện tại Trung tâm.

Bảo hiểm xã hội tỉnh: Đã cung cấp đầy đủ danh mục, thành phần hồ sơ của 07 TTHC cấp tỉnh thực hiện tại Trung tâm Hành chính công theo Quyết định số 1291/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Hiện nay Trung tâm đang làm việc với Bảo hiểm xã hội tỉnh để triển khai bố trí cán bộ tiếp nhận các hồ sơ của Bảo hiểm xã hội tỉnh tại Trung tâm.

 

 

 

TD

Lượt xem:  731

Tin đã đưa