Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo sự nghiệp quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 4, ngày 15/04/2020 | 03:39 PM (GMT +7)
Biên giới quốc gia của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thiêng liêng, bất khả xâm phạm. Quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền quốc gia, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường quốc phòng và an ninh của đất nước.

Ảnh minh họa

Từ trước đến nay, nhiệm vụ bảo vệ biên giới quốc gia không chỉ thể hiện tư duy của Đảng ta trong các nghị quyết đại hội, mà còn trở thành một trong những nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, lâu dài đối với toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, của cả hệ thống chính trị, được xác định là nhiệm vụ chiến lược đặc biệt quan trọng trong chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trải qua các thời kỳ lịch sử khác nhau, do yêu cầu của tình hình nhiệm vụ cách mạng, cho đến nay Bộ Chính trị đã 6 lần ra nghị quyết, kết luận về nhiệm vụ và tổ chức lực lượng bảo vệ biên giới quốc gia, khẳng định sự quan tâm đặc biệt đến nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia và xây dựng lực lượng chuyên trách quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia của Đảng ta.

Trong tình hình thế giới hiện nay, bên cạnh hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn, cùng với quá trình toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế, cũng đã xuất hiện xu hướng tranh chấp chủ quyền lãnh thổ còn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra xung đột vũ trang, chiến tranh cục bộ.

Một số nước lớn tiếp tục điều chỉnh chiến lược, cạnh tranh quyết liệt; tận dụng ưu thế kinh tế, quân sự, khoa học - công nghệ, sử dụng “sức mạnh mềm”, không gian vũ trụ, không gian mạng để đẩy mạnh can dự, gây sức ép về chính trị, kinh tế, quân sự, ngoại giao, xâm phạm biên giới địa lý của các quốc gia khác, thậm chí mưu toan “vẽ lại” đường biên giới. Chủ nghĩa cường quyền áp đặt, chủ nghĩa dân tộc cực đoan tác động ảnh hưởng trực tiếp đến chủ quyền, lãnh thổ.

Các thế lực thù địch, phản động và các nước có tham vọng lãnh thổ, chủ quyền biển, đảo tiếp tục đẩy mạnh chống phá ta về nhiều mặt. Việc quản lý, bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia trên Biển Đông và việc quản lý, bảo vệ vùng biển phía Tây Nam còn đứng trước nhiều khó khăn, thách thức.

Để chủ động nghiên cứu, đánh giá, dự báo chính xác, đề ra đối sách đúng đắn, kịp thời; có quyết tâm, chủ trương, biện pháp mạnh mẽ, chủ động phòng ngừa, kiên quyết ngăn chặn, xử lý thắng lợi các tình huống, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia, không để bị động bất ngờ về chiến lược, ngày 28-9-2018, Bộ Chính trị ra Nghị quyết số 33-NQ/TW về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia.

Đây là chiến lược chuyên ngành quốc gia, cụ thể hóa nghị quyết của Đảng về nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, nhất là Chiến lược bảo vệ Tổ quốc, trực tiếp là Chiến lược quốc phòng, Chiến lược quân sự, Chiến lược an ninh quốc gia, Chiến lược đối ngoại; là sự kế thừa kinh nghiệm dựng nước và bảo vệ bờ cõi của ông cha ta; đồng thời tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm bảo vệ biên giới của các quốc gia trên thế giới.

Chiến lược xác định mục tiêu chung, mục tiêu cụ thể, các quan điểm chỉ đạo xuyên suốt, nguyên tắc, phương châm chỉ đạo, xác định rõ các nhiệm vụ, giải pháp toàn diện, đồng bộ, có lộ trình, bước đi phù hợp để bảo vệ vững chắc chủ quyền, lãnh thổ, biên giới quốc gia, góp phần thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ hội nhập.

TH

Lượt xem:  2,646

Tin đã đưa