Hướng dẫn thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 5, ngày 16/04/2020 | 08:58 AM (GMT +7)
Nhằm triển khai thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020 trên địa bàn tỉnh có hiệu quả, chất lượng, phù hợp với tình hình diễn biến phức tạp của dịch bênh Covid-19 hiện nay, Sở Tư pháp ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020.

Về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật: Căn cứ điều kiện, tình hình thực tiễn và định hướng nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật được xác định tại Kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020 của UBND tỉnh (ban hành kèm theo Quyết định số 336/QĐ-UBND ngày 07/02/2020), đề nghị các Sở, Ban, ngành và địa phương tiếp tục triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đi vào chiều sâu, thực chất, có trọng tâm, trọng điểm, đáp ứng nhu cầu tìm hiểu pháp luật của cán bộ, Nhân dân. Trọng tâm là tuyên truyền các luật mới được thông qua, các lĩnh vực pháp luật được dư luận xã hội quan tâm, nhất là các quy định của pháp luật liên quan đến phòng, chống dịch Covid-19.

Tiếp tục đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật, phát huy thế mạnh của các hình thức tuyên truyền như: Biên soạn, phát hành sổ tay, tờ rơi, tờ gấp..., tuyên truyền thông qua các phương tiện thông tin, truyền thông đại chúng, chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với triển khai có hiệu quả Đề án "Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019 - 2021" trong năm 2020; phù hợp với tình hình diễn biến phức tạp của dịch bênh Covid-19 hiện nay khi không thể tiến hành hình thức tuyên truyền miệng thông qua mở các lớp tập huấn, hội nghị...

Về công tác hòa giải ở cơ sở: Triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 1270/KH-UBND ngày 11/3/2020 của UBND tỉnh về thực hiện Đề án "Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019 – 2022" trong năm 2020 trên địa bàn tỉnh. Các địa phương tiếp tục chỉ đạo việc củng cố, kiện toàn Tổ hòa giải ở cơ sở và đội ngũ hòa giải viên tại các thôn, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc, tổ dân phố, khu phố, khối phố mới hình thành sau khi sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã theo các Nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ.

Về công tác xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật: Các địa phương tiếp tục chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và Thông tư số 07/2017/TT-BTP ngày 28/7/2017 của Bộ Tư pháp quy định về điểm số, hướng dẫn cách tính điểm các chỉ tiêu tiếp cận pháp luật, Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật và một số nội dung về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Khi tiến hành sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã theo các Nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Nghị quyết, Kế hoạch của Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh, các địa phương cần lưu ý: 

Đối với công tác đánh giá, công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật đối với các đơn vị cấp xã thuộc diện sắp xếp để hình thành đơn vị cấp xã mới nhưng đến nay chưa thực hiện sắp xếp hoặc đang tiến hành sắp xếp vẫn thực hiện đánh giá, công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật như các năm trước.

Về đánh giá, công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật đối với các đơn vị cấp xã mới hình thành: Việc rà soát, đánh giá, chấm điểm, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật đối với các đơn vị cấp xã mới hình thành được thực hiện kể từ thời điểm quyết định của cơ quan, người có thẩm quyền về việc sáp nhập, thành lập hoặc chia tách có hiệu lực thi hành và được tiến hành hằng năm, tính từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12 theo quy định tại khoản 1, Điều 7 Quyết định 619/QĐ-TTg.

TH

Lượt xem:  2,321

Tin đã đưa