Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 4, ngày 22/04/2020 | 03:06 PM (GMT +7)
Thực hiện Quyết định số 142/QĐ-TTg ngày 21/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 265-KH/TU ngày 23/9/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Kết luận số 52-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; ngày 14/4, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 2050/KH-UBND triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Mục đích kế hoạch nhằm nâng cao và phát huy hiệu quả, vai trò trách nhiệm của các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị trong việc triển khai thực hiện Quyết định số 142/QĐ-TTg ngày 21/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Xây dựng đội ngũ trí thức của tỉnh Quảng Nam ngày càng lớn mạnh cả về số lượng, chất lượng và cơ cấu hợp lý, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển kinh tế - xã hội.

Việc triển khai thực hiện Quyết định số 142/QĐ-TTg ngày 21/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ phải phù hợp với chiến lược, chương trình, đề án, kế hoạch về xây dụng, phát triển đội ngũ trí thức của tỉnh, của Trung ương. Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu các địa phương, đơn vị trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Quyết định số 142/QĐ-TTg ngày 21/01/2020 gắn với việc đánh giá kết quả công tác hằng năm và phải xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, cần tổ chức thực hiện thường xuyên, liên tục.

Theo kế hoạch, các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu triển khai thực hiện:

- Tập trung tuyên truyền những nội dung cơ bản nêu trong Kết luận số 52-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư và Nghị quyết Trung ương 7 khóa X. Trong đó tập trung tuyên truyền để toàn xã hội hiểu đúng và đề cao vai trò của tri thức trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; tăng cường giáo dục nâng cao ý thức chính trị và trách nhiệm của đội ngũ trí thức, đặc biệt là trí thức trẻ, trí thức tại các doanh nghiệp, trường học.

- Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp trong công tác xây dựng, phát triển đội ngũ trí thức, nhất là nhận thức và trách nhiệm của người đứng đầu. Trọng dụng và phát huy đội ngũ trí thức có phẩm chất chính trị tốt trên địa bàn, lĩnh vực được giao; quán triệt và đổi mới nhận thức về mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030, trong điều kiện toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế và vai trò của trí thức với tư cách là nguồn nhân lực chất lượng cao, yếu tố có ý nghĩa quyết định trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển kinh tế tri thức; bám sát và quy định rõ trách nhiệm các cấp, các ngành trong việc thực hiện: Kết luận số 52-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X; Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 26/11/2019 của Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, kiện toàn tổ chức bộ máy từ nay đến hết năm 2020 và định hướng đến năm 2025, Kế hoạch 265-KH/TU ngày 23/9/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện Kết luận 52-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

- Bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ trí thức: quy hoạch và đào tạo đội ngũ trí thức phù hợp với vị trí việc làm và nhu cầu của ngành, địa phương; lựa chọn những người thật sự có năng lực và triển vọng đưa đi đào tạo tại các cơ sở có uy tín trong và ngoài nước để có thể trở thành những cán bộ lãnh đạo, quản lý giỏi, cán bộ khoa học và công nghệ, chuyên gia đầu ngành của tỉnh; kịp thời sửa đổi, bổ sung và ban hành các cơ chế, chính sách về hỗ trợ trí thức trẻ, đổi mới giáo dục, huy động mọi nguồn lực để phát triển giáo dục và đào tạo. Hỗ trợ trí thức trẻ phát huy mạnh mẽ tinh thần khởi nghiệp đổi mới, sáng tạo, trong đó tập trung đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ trí thức trẻ tiếp cận với thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, kết nối trí thức khởi nghiệp với doanh nghiệp, bảo hộ trí tuệ sản phẩm, hỗ trợ tìm đầu ra cho sản phẩm của doanh nghiệp khởi nghiệp. Tăng cường hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ. Gắn đào tạo đại học và sau đại học với nghiên cứu khoa học, với sản xuất kinh doanh. Tập trung đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho những ngành, lĩnh vực ưu tiên của tỉnh; tạo điều kiện để đội ngũ trí thức được tham dự các cuộc hội thảo, học tập, nghiên cứu kinh nghiệm ở trong và ngoài nước; liên kết với các trung tâm, cơ quan nghiên cứu khoa học và công nghệ, các trường đại học, để tranh thủ sự giúp đỡ về chuyên môn, khoa học nhằm giải quyết các vấn đề từ thực tế đặt ra ở địa phương.

- Tạo lập hoàn thiện môi trường và điều kiện thuận lợi để phát huy vai trò đội ngũ trí thức. Tăng cường đầu tư kinh phí, cơ sở vật chất cho các trung tâm nghiên cứu khoa học, các hội trí thức, các trường cao đẳng, đại học, các hoạt động thông tin phổ biến kiến thức. Tổ chức các hoạt động để trí thức giao lưu, học hỏi, bổ sung, cập nhật kiến thức mới; tích cực truyền bá những tri thức tiến bộ, phổ biến kiến thức khoa học, kỹ thuật trong cộng đồng và áp dụng vào sản xuất và đời sống, góp phần thiết thực nâng cao dân trí. Thiết lập các diễn đàn để trí thức trao đổi những ý tưởng, đóng góp ý kiến cho việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Khuyến khích trí thức chủ trì đề xuất và liên kết với các Trung tâm khoa học lớn ở ngoài tỉnh thực hiện các chương trình, đề tài, dự án cấp tỉnh, tập trung vào những lĩnh vực quan trọng, giải quyết những vấn đề khó khăn của tỉnh đang đặt ra. Khuyến khích doanh nghiệp đầu tư phát triển khoa học và công nghệ, xây dựng quy chế tiếp xúc định kỳ giữa lãnh đạo tỉnh với trí thức, tạo điều kiện để trí thức trao đổi thông tin, đóng góp ý kiến với lãnh đạo tỉnh về các chủ trương, chính sách, những chương trình, đề án ảnh hưởng trực tiếp đến phát triển kinh tế, an ninh quốc phòng và an sinh xã hội.

- Phát huy vai trò của các hội trí thức trong thực hiện chức năng tập hợp, phát huy trí tuệ của đội ngũ trí thức trên địa bàn tỉnh. Đổi mới, nâng cao nhận thức của cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc các cấp, các đoàn thể chính trị - xã hội và các tổ chức xã hội khác về vai trò, vị trí của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh trong quá trình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Phát huy, trọng dụng đội ngũ trí thức là người Quảng Nam đang làm việc, học tập ở trong và ngoài nước. Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh chủ trì tổ chức các hoạt động khoa học, tư vấn, phản biện, giám định xã hội và các hội thảo khoa học để tập hợp và phát huy vai trò, trách nhiệm của đội ngũ trí thức tham gia tư vấn, giải quyết các vấn đề khó khăn, vướng mắc trong thực tế đặt ra, tích cực đóng góp ý tưởng, trí tuệ vào quá trình hoạch định chính sách của địa phương và phản biện, giám định các chủ trương, chính sách, các quy hoạch, dự án phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

- Tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách bảo đảm trọng dụng, phát huy tiềm năng, trí tuệ của đội ngũ trí thức. Ðổi mới công tác cán bộ, quy định rõ trách nhiệm của các cơ quan quản lý trong việc tiến cử và sử dụng cán bộ là trí thức; khắc phục tình trạng thiếu công khai, minh bạch trong các khâu tuyển dụng, bố trí, đánh giá và bổ nhiệm cán bộ quản lý; có chính sách ưu đãi, nhất là điều kiện làm việc đối với chuyên gia đầu ngành; thực hiện nghiêm các quy định, các chính sách về tuổi lao động và các chế độ khác để động viên và tiếp tục sử dụng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với những trí thức đã hết tuổi lao động nhưng có trình độ cao và sức khỏe tốt; quan tâm đối với trí thức nữ và trí thức trẻ tài năng có nhiều đóng góp cho sự nghiệp nghiên cứu khoa học. Có cơ chế, chính sách huy động chuyên gia đầu ngành, trực tiếp chăm lo và thực hiện việc đào tạo đội ngũ kế cận. Tổ chức các hình thức tôn vinh những trí thức có đóng góp thiết thực, hiệu quả vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, các tác giả có các công trình, giải pháp đạt giải cao của các hội thi của tỉnh, toàn quốc và quốc tế.

UBND tỉnh giao Các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và các nội dung của Kế hoạch này, chỉ đạo xây dựng chương trình hành động, kế hoạch, đề án cụ thể để triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 142/QĐ-TTg ngày 21/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ; định kỳ hằng năm báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Khoa học và Công nghệ) kết quả thực hiện. Chỉ đạo tuyên truyền sâu rộng các nội dung của Kết luận 52-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư; Quyết định 142/QĐ-TTg ngày 21/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch 265-KH/TU ngày 23/9/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

TD

Lượt xem:  1,737

Tin đã đưa