Đổi mới phương thức làm việc để phù hợp với đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 4, ngày 22/04/2020 | 03:29 PM (GMT +7)
UBND tỉnh ban hành Công văn số 2124/UBND-NC yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố đổi mới phương thức làm việc để phù hợp với đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19 như sau:

Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1804/UBND-KGVX ngày 01/4/2020 về việc tăng cường, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, làm việc qua mạng nhằm phòng, chống dịch bệnh Covid-19; Công văn số 1968/UBND-KSTTHC ngày 10/4/2020 về việc thực hiện tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, tập trung ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc, thủ tục hành chính thời kỳ phòng, chống dịch Covid-19 trên Cổng dịch vụ công và tập trung thực hiện các nội dung:

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương có trách nhiệm phân công, giao việc cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động qua hệ thống quản lý văn bản và điều hành, qua môi trường mạng; giải quyết, xử lý công việc bằng chữ ký số, quản lý cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thông qua kết quả công việc và các phần mềm ứng dụng trực tuyến khác (như: phần mềm nhật ký công vụ; phần mềm nhắc việc thông minh…) của cơ quan, đơn vị, địa phương. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động không để đình trệ công việc, lưu ý các công việc có thời hạn, thời hiệu theo quy định của pháp luật, các dịch vụ công phục vụ người dân và doanh nghiệp. Chủ động họp trực tuyến trong nội bộ cơ quan, khi sử dụng phải cẩn trọng, chú ý vấn đề bảo mật và an toàn thông tin.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phải thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định tại công sở như: giữ khoảng cách phù hợp giữa cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; bắt buộc phải đeo khẩu trang trong suốt quá trình làm việc tại công sở; chủ động trang bị các vật dụng, công cụ phòng, chống dịch. Kết quả hoàn thành tiến độ và chất lượng công việc được phân công khi làm việc tại nhà là cơ sở quan trọng để đánh giá, phân loại theo hiệu quả công việc đối với công chức, người lao động năm 2020.

Cần hạn chế tiếp xúc trực tiếp khi giải quyết thủ tục hành chính, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương có thẩm quyền chủ động quyết định và chịu trách nhiệm về nhóm, lĩnh vực thủ tục hành chính được tiếp nhận và giải quyết theo chỉ đạo tại Công văn số 1801/UBND-KSTTHC ngày 01/4/2020 của UBND tỉnh về danh mục thủ tục hành chính cấp thiết tiếp nhận tại Bộ phận một cửa các cấp từ ngày 01/4/2020.

Các thủ tục hành chính đã được tiếp nhận trước đây và đã có kết quả từ ngày 01 tháng 4 năm 2020 đến hết ngày 15 tháng 4 năm 2020: Khi cá nhân, tổ chức đến trực tiếp trụ sở để nhận kết quả thì các cơ quan, đơn vị vẫn thực hiện trả kết quả; Chủ động trao đổi việc trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích đến cá nhân, tổ chức để phối hợp thực hiện (trừ các thủ tục theo quy định pháp luật phải ký trực tiếp vào sổ bộ). Khuyến khích các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động phối hợp với các đơn vị bưu điện và các đơn vị, doanh nghiệp khác trả kết quả miễn phí qua bưu chính (theo hình thức văn thư đi) hoặc các hình thức chuyển trả bảo đảm khác cho cá nhân, tổ chức.

Trong trường hợp có tiếp nhận trực tiếp các hồ sơ cấp thiết và trả kết quả theo các nội dung nêu trên, các cơ quan, đơn vị, địa phương phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Tuyệt đối không tiếp và làm việc với cá nhân, tổ chức đến trụ sở không đeo khẩu trang và không tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định.

Công khai thông tin việc tiếp nhận và trả kết quả các thủ tục hành chính trong trường hợp cấp thiết (kèm theo danh mục thủ tục hành chính giải quyết) tại trụ sở cơ quan, đơn vị, địa phương, Trang thông tin điện tử, các phần mềm ứng dụng trực tuyến khác (nếu có) của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan Hướng dẫn đăng ký tài khoản sử dụng dịch vụ thanh toán trực tuyến phí, lệ phí, nghĩa vụ tài chính; Hướng dẫn sử dụng dịch vụ thanh toán trực tuyến phí, lệ phí, nghĩa vụ tài chính cho cán bộ, công chức, viên chức và người dân, tổ chức, doanh nghiệp. Khẩn trương xây dựng Tờ rơi hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến cung cấp cho UBND cấp huyện và UBND cấp xã để truyền thông kịp thời cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp và hỗ trợ nghiệp vụ cho cán bộ, công chức. Chỉ đạo Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông bố trí lực lượng rà soát và tiếp tục bổ sung các tiện ích phục vụ người dân, tổ chức và doanh nghiệp trên Cổng dịch vụ công tỉnh; có giải pháp hướng dẫn, hỗ trợ kê khai hồ sơ cho cá nhân, tổ chức nộp trực tuyến, qua đường bưu điện được dễ dàng thuận lợi; bố trí cán bộ thường trực để hỗ trợ các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc kết nối, khắc phục các sự cố phát sinh trong quá trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính. Theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn và nắm bắt kịp thời việc giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và qua dịch vụ bưu chính công ích của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Báo cáo kịp thời UBND tỉnh kết quả triển khai thực hiện và danh sách các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện còn hình thức, chưa tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ. Chủ động nghiên cứu, tổng hợp thông tin, cung cấp, hướng dẫn các cơ quan thông tin truyền thông trên địa bàn tỉnh khẩn trương tuyên truyền để người dân, tổ chức, doanh nghiệp thực hiện. Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị về sử dụng các công cụ, phầm mềm hỗ trợ để họp, trao đổi công việc trực tuyến; trong đó cần đảm bảo vấn đề bảo mật, an toàn thông tin.

Đề nghị Bưu điện tỉnh mở rộng quy mô hệ thống các điểm phục vụ bưu chính có cung ứng dịch vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo, tập huấn cho các Bưu cục, điểm Bưu điện-Văn hóa xã hướng dẫn, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ thủ tục hành chính theo phương thức trực tuyến hoặc nộp qua dịch vụ Bưu chính công ích và nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích khi cá nhân, tổ chức có yêu cầu một cách nhanh chóng, hiệu quả, an toàn.

Đề nghị Báo Quảng Nam, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, các Trang thông tin điện tử thuộc tỉnh và cán bộ, công chức, viên chức tích cực tham gia tuyên truyền, hướng dẫn và hỗ trợ để người dân, tổ chức và doanh nghiệp nắm đầy đủ thông tin, thực hiện thuận lợi, thông suốt, hiệu quả.

TD

Lượt xem:  890

Tin đã đưa