UBND tỉnh chỉ đạo rà soát, chuẩn hóa danh mục chế độ báo cáo định kỳ và triển khai xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 4, ngày 22/04/2020 | 03:35 PM (GMT +7)
Để đưa Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh đi vào sử dụng đúng tiến độ, đảm bảo kết nối với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ; tiếp theo Công văn số 797/UBND-TH ngày 21/02/2020, UBND tỉnh có công văn yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai tốt các nhiệm vụ:

Trên cơ sở các danh mục chế độ báo cáo định kỳ đã được UBND tỉnh phê duyệt (tại Quyết định số 11/2019/QĐ-UBND ngày 09/7/2019), yêu cầu các Sở, Ban, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương tiến hành chuẩn hóa, quy phạm hóa các danh mục báo cáo để phục vụ việc xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh; báo cáo kết quả cho UBND tỉnh trước ngày 30/4/2020 (đồng thời gửi qua địa chỉ email: tonghopqnam@yahoo.com). Quan tâm xây dựng biểu mẫu số liệu báo cáo cụ thể, đầy đủ, rõ ràng,… và có ký hiệu biểu để dễ quản lý, khai thác, sử dụng. Các đơn vị tính trong biểu mẫu số liệu cần quy định đầy đủ, thống nhất để tránh cách hiểu khác nhau, dẫn đến điền số liệu thiếu chính xác, gây khó khăn cho quá trình tổng hợp (ví dụ: các số liệu về doanh thu, chi phí phải nêu rõ đơn vị là đồng, nghìn đồng hay triệu đồng; tỷ lệ phải nêu rõ đơn vị là phần trăm hay phần nghìn,…). 

Trong quá trình rà soát, chuẩn hóa các báo cáo định kỳ, đề nghị các Sở, Ban, ngành, địa phương tự kiểm tra, rà soát lại tính hiệu lực, hiệu quả, sự phù hợp với tình hình thực tế đối với chế độ báo cáo đã được UBND tỉnh ban hành; trên cơ sở đó, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp (nếu có). Đối với các chế độ báo cáo định kỳ do các Bộ, ngành Trung ương ban hành thì thực hiện mẫu báo cáo thống nhất theo quy định (UBND tỉnh không quy định lại chế độ báo cáo này).

Các Sở, Ban, ngành, địa phương lập danh sách cán bộ làm đầu mối gửi Văn phòng UBND tỉnh, Viễn thông Quảng Nam để kịp thời phối hợp thực hiện vận hành, thử nghiệm Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh (mỗi đơn vị lập danh sách cử 01 cán bộ làm đầu mối gồm các thông tin: Họ và tên, chức vụ, đơn vị công tác, số điện thoại di động, địa chỉ Email,…). Thời gian hoàn thành trước ngày 25/4/2020. 

Viễn thông Quảng Nam chịu trách chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố: Thực hiện số hóa, cập nhật danh mục và biểu mẫu theo từng loại báo cáo lên Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh. Khảo sát nghiệp vụ, cơ cấu tổ chức, khởi tạo tài khoản người dùng hệ thống của từng cơ quan, đơn vị, địa phương và phân quyền sử dụng cho cán bộ, công chức có trách nhiệm trong việc quản lý, thực hiện nhiệm vụ báo cáo theo đơn vị, địa phương và lĩnh vực phụ trách. Thời gian hoàn thành trước ngày 05/5/2020.

Viễn thông Quảng Nam chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và các Sở, Ban, ngành, địa phương liên quan tổ chức triển khai chạy thử nghiệm Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh đảm bảo theo yêu cầu đề ra. Thời gian hoàn thành trước ngày 10/5/2020.  

Việc triển khai thử nghiệm Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh phải được tiến hành tại các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố. Trong thời gian thử nghiệm, thực hiện ít nhất 05% chế độ báo cáo thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh; đến hết năm 2020 ít nhất 30% chế độ báo cáo thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh được triển khai trên Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh. 

Văn phòng UBND tỉnh phối hợp Viễn thông Quảng Nam theo dõi tình hình, báo cáo kết quả thử nghiệm Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh theo danh mục, biểu mẫu số liệu báo cáo đã chuẩn hóa và được cập nhật để chuẩn bị vận hành chính thức. Thời gian hoàn thành trước ngày 15/5/2020. 

Sau khi thử nghiệm sẽ đánh giá hiệu quả triển khai, vận hành hệ thống để thực hiện thuê dịch vụ công nghệ thông tin; xây dựng, quản lý và vận hành Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh theo quy định hiện hành. Việc triển khai thử nghiệm Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh đảm bảo kết nối với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ theo tiến độ yêu cầu của Văn phòng chính phủ tại Công văn số 1007/VPCP-KSTT ngày 11/02/2020.  

Đồng thời, giao Viễn thông Quảng Nam chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức đào tạo, tập huấn, hướng dẫn sử dụng Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh. Thời gian hoàn thành trước ngày 20/5/2020. 

Các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm cử cán bộ tham gia đào tạo, tập huấn, hướng dẫn vận hành Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh theo yêu cầu.

Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Viễn thông Quảng Nam và các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai vận hành, sử dụng Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh. Thời gian thực hiện bắt đầu từ ngày 01/6/2020. 

Viễn thông Quảng Nam chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp Văn phòng UBND tỉnh và các Sở, Ban, ngành, địa phương chuẩn hóa các biểu mẫu số liệu để tích hợp lên các hệ thống thông tin, hệ thống quản lý điều hành của tỉnh; đồng thời, thực hiện kết nối Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ. Thời gian hoàn thành trước ngày 30/6/2020.

Căn cứ Phụ lục số 2, Kế hoạch số 183/KH-UBND ngày 10/01/2020, Công văn số 797/UBND-TH ngày 21/02/2020 và Thông báo số 81/TB-UBND ngày 10/3/2020 của UBND tỉnh; thống nhất chủ trương giao Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành liên quan và Viễn thông Quảng Nam chịu trách nhiệm lập hồ sơ, thủ tục để triển khai kế hoạch thuê dịch vụ công nghệ thông tin (Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh) theo đúng quy định của pháp luật, gửi các cơ quan chuyên môn về công nghệ thông tin, tài chính,… để thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch thuê dịch vụ để có cở sở thực hiện.

Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo bộ phận tin học và cán bộ làm đầu mối có trách nhiệm theo dõi, tổng hợp và báo cáo số liệu của các Phòng, Ban, đơn vị liên quan; đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Văn phòng UBND tỉnh và Viễn thông Quảng Nam trong việc triển khai Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh theo các nhiệm vụ nêu trên;  

Viễn thông Quảng Nam chịu trách nhiệm đảm bảo các nguồn lực về nhân sự, hạ tầng kỹ thuật,… tập trung hỗ trợ Văn phòng UBND tỉnh và các Sở, Ban, ngành, địa phương triển khai xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh, đảm bảo kết nối với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ đúng tiến độ, chất lượng theo yêu cầu; 

Giao Văn phòng UBND tỉnh chịu trách nhiệm tổng hợp, báo cáo kết quả vận hành thử nghiệm Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh; trên cơ sở đó, tiến hành lập hồ sơ, thủ tục liên quan để thuê dịch vụ và tổ chức vận hành, quản lý, sử dụng Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh theo quy định của pháp luật hiện hành. Định kỳ hàng năm báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh để theo dõi, chỉ đạo.

 

TD

Lượt xem:  2,797

Tin đã đưa