Chi cục Thuế chủ trì thẩm định hồ sơ hỗ trợ hộ kinh doanh gặp khó khăn do Covid-19 trong 02 ngày làm việc

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ hai, ngày 04/05/2020 | 03:13 PM (GMT +7)
Để Nghị quyết 42/NQ-CP của Chính phủ về những biện pháp hỗ trợ người dân sớm đi vào cuộc sống, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 15/2020/QĐ-TTg quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Theo đó, Chi cục Thuế sẽ là cơ quan chủ trì thẩm định hồ sơ hỗ trợ hộ kinh doanh gặp khó khăn do Covid-19 trong thời gian 02 ngày làm việc.

Quyết định 15/2020/QĐ-TTg nêu rõ điều kiện để hộ kinh doanh được hỗ trợ: “1. Hộ kinh doanh có doanh thu do cơ quan thuế thực hiện quản lý thuế năm 2020 dưới 100 triệu đồng, được xác định tại thời điểm ngày 15.1.2020 theo quy định của pháp luật quản lý thuế. 2. Tạm ngừng kinh doanh từ ngày 1.4.2020 theo Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh triển khai thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27.3.2020 của Thủ tướng Chính phủ”.

Như vậy, phải hiểu rằng: Quy định tại điểm 1 (Doanh thu dưới 100 triệu đồng/năm…) là điều kiện cần, và quy định tại điểm 2 (Tạm ngừng kinh doanh từ ngày 1.4.2020…) là điều kiện đủ. Do vậy để được xem xét hỗ trợ thì hộ kinh doanh phải đồng thời đảm bảo 2 điều kiện nêu trên.

Đồng thời, Quyết định 15/2020/QĐ-TTg cũng quy định rõ: hồ sơ, trình tự, thủ tục thực hiện như sau: Hồ sơ đề nghị theo phụ lục kèm theo Quyết định 15/2020/QĐ-TTg, gửi UBND cấp xã (Mẫu số 02, dành cho hộ kinh danh có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng/năm); để có cơ sở cho UBND cấp xã xác nhận hộ kinh doanh phải gửi kèm theo đơn đề nghị hỗ trợ, bản sao Thông báo nộp thuế theo Mẫu 01/ TBT-CNKD ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Về thời gian giải quyết, Quyết định 15/2020/QĐ-TTg nói rõ: “Trong 5 ngày, UBND cấp xã xác nhận về tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh; niêm yết công khai; tổng hợp, báo cáo gửi Chi cục Thuế. Trong 2 ngày làm việc, Chi cục Thuế chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định, trình UBND cấp huyện tổng hợp. Trong 03 ngày, UBND cấp huyện rà soát, tổng hợp, trình Chủ tịch UBND cấp tỉnh. Trong 02 ngày làm việc, Chủ tịch UBND cấp tỉnh ban hành quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ; đồng thời chỉ đạo thực hiện hỗ trợ. Trường hợp không hỗ trợ, Chủ tịch UBND cấp tỉnh thông báo bằng văn bản, nêu rõ lý do”.

Cùng với việc quy định thực hiện hỗ trợ cho hộ kinh doanh như đã nêu trên gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, Quyết định 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ cũng quy định rõ việc thực hiện hỗ trợ đối với 5 trường hợp khác, cụ thể: Hỗ trợ cho người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương; hỗ trợ cho người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; hỗ trợ cho người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm; hỗ trợ cho người có công với cách mạng, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội và hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động.

Nghị quyết 42/2020/NQ-CP quy định mức hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19 cho từng trường hợp cụ thể như sau:

1. Hỗ trợ hộ kinh doanh có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng/năm: 1.000.000 đồng/hộ tháng (không quá 3 tháng)

2.  Hỗ trợ người lao động tạm hoãn hợp đồng: 1.800.000 đồng/người/tháng (không quá 3 tháng).

3. Hỗ trợ người lao động bị chấm dứt hợp đồng: 1.000.000 đồng/người/tháng (không quá 3 tháng).

4.   Hỗ trợ thêm người có công Cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi: 500.000 đồng/người/tháng ( 3 tháng, chi trả một lần).

5.   Hỗ trợ thêm đối tượng bảo trợ xã hội: 500.000 đồng/người/tháng (3 tháng, chi trả một lần).

6.   Hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo: 250.000 đồng/khẩu/tháng (3 tháng, chi trả một lần).

 

 

Văn Dũng

Lượt xem:  690

Tin đã đưa