Tăng cường sử dụng Cổng dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử, nâng cao chất lượng giải quyết TTHC

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 3, ngày 05/05/2020 | 04:02 PM (GMT +7)
Để đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, tăng cường hiệu quả khai thác, sử dụng Cổng dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh, nâng cao chất lượng giải quyết hồ sơ, thủ tục theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh; UBND tỉnh ban hành Chỉ thị 12/CT-UBND yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn trực tiếp chỉ đạo việc tổ chức thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ xây dựng Chính quyền điện tử.

Theo đó, cần tập trung hoàn thành và thực hiện tốt việc đưa vào sử dụng Hệ thống thông tin một cửa điện tử tập trung của tỉnh để giải quyết thủ tục hành chính, cập nhật trạng thái hồ sơ thủ tục và liên thông dữ liệu đảm bảo 100% hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính được theo dõi tình hình thực hiện thông qua Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh.

Đối với các đơn vị, địa phương chưa kiện toàn Bộ phận Một cửa, khẩn trương tổ chức lại Bộ phận này theo đúng tinh thần Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23.11.2018 của Văn phòng Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định 61 (Thông tư số 01). Đồng thời, chấn chỉnh việc giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan, đơn vị mình, hạn chế tối đa việc người dân, doanh nghiệp phải đi lại nhiều lần; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc giải quyết thủ tục hành chính, khắc phục tình trạng thiếu công khai, minh bạch thông tin về thủ tục hành chính.

Các đơn vị, địa phương nghiêm túc xử lý các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định thủ tục hành chính; khắc phục ngay tình trạng quá hạn trong giải quyết thủ tục hành chính; thực hiện nghiêm việc xin lỗi cá nhân, tổ chức khi để xảy ra tình trạng chậm, trễ hẹn trong giải quyết thủ tục hành chính.

Các bộ phận liên quan tiến hành chuyển đổi hồ sơ giấy thành hồ sơ điện tử tại Bộ phận Một cửa các cấp; đồng thời, chuẩn hóa, sơ đồ hóa hệ thống quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính liên thông, cải tiến để áp dụng thống nhất trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh...

TD

Lượt xem:  2,918

Tin đã đưa