Lập Quy hoạch xây dựng vùng huyện Duy Xuyên giai đoạn đến năm 2030 và năm 2045

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 6, ngày 08/05/2020 | 01:53 PM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa ban hành quyết định số 1230 /QĐ-UBND phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí lập Quy hoạch xây dựng vùng huyện Duy Xuyên giai đoạn đến năm 2030 và năm 2045.

Việc quy hoạch vùng huyện Duy Xuyên nhằm cụ thể hóa các chương trình, kế hoạch phát triển tổng thể kinh tế - xã hội của huyện Duy Xuyên; rà soát, điều chỉnh, khớp nối các quy hoạch liên quan trên địa bàn huyện; làm cơ sở lập quy hoạch chung xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng, quy hoạch xây dựng nông thôn và quy hoạch hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật cấp vùng huyện. Đồng thời, hỗ trợ, thúc đẩy phát triển kinh tế, phát huy tiềm năng và nguồn lực của toàn vùng huyện, góp phần làm động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội; gắn phát triển kinh tế - xã hội với đảm bảo quốc phòng, an ninh; làm công cụ điều phối, kiểm soát phát triển trong quá trình quản lý đầu tư các dự án trong vùng. Bảo vệ môi trường, bảo vệ rừng, đảm bảo phát triển bền vững toàn vùng; Quy hoạch theo hệ thống thông tin địa lý (GIS) để quản lý.

Tổng diện tích lập quy hoạch khoảng 308,75 km2 . Dự báo đến năm 2045, dân số đạt khoảng 182.059 người; trong đó, dân số đô thị khoảng 129.600 người. Quỹ đất xây dựng đến năm 2030, khoảng 21,3 km2 ; đến năm 2045, khoảng 38,75 km2 .

Trong quá trình nghiên cứu lập đồ án quy hoạch sẽ xác định cụ thể các chỉ tiêu phù hợp cho từng khu vực (khu vực phát triển đô thị, khu vực nông thôn và các khu chức năng đặc thù). Đảm bảo đáp ứng các quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng QCVN 01:2019/BXD…

UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Duy Xuyên rà soát, đánh giá các hồ sơ quy hoạch ngành, quy hoạch xây dựng đã và đang triển khai trên địa bàn huyện, làm cơ sở khớp nối, đề xuất phương án quy hoạch nhằm đảm bảo thống nhất, đáp ứng các yêu cầu quản lý triển khai thực hiện; Phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai công tác lập hồ sơ quy hoạch xây dựng vùng huyện theo đúng kế hoạch và quy định hiện hành. Trình HĐND huyện cho ý kiến trước khi trình Sở Xây dựng thẩm định, UBND tỉnh xem xét, phê duyệt. Nếu có phát sinh vướng mắc, kịp thời báo cáo Sở Xây dựng hướng dẫn thực hiện hoặc tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện.

Sở Xây dựng chịu trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn UBND huyện Duy Xuyên triển khai lập đồ án quy hoạch vùng huyện theo đúng nhiệm vụ quy hoạch được duyệt và các quy định hiện hành của pháp luật. Đồng thời tổ chức lấy ý kiến của các cơ quan liên quan, tham mưu UBND tỉnh xem xét, phê duyệt theo quy định.

Các Sở, ngành, đơn vị liên quan theo chức năng nhiệm vụ chịu trách nhiệm phối hợp, theo dõi, hướng dẫn và cung cấp các hồ sơ liên quan để UBND huyện Duy Xuyên triển khai thực hiện lập hồ sơ Quy hoạch xây dựng vùng huyện Duy Xuyên giai đoạn đến năm 2030 và năm 2045 theo đúng quy định.

File đính kèm: Quyết định số 1230 /QĐ-UBND 

Thúy Hằng

Lượt xem:  1,573

Tin đã đưa
Xem theo ngày :