Bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng một số khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ trên địa bàn tỉnh đến năm 2020

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 6, ngày 08/05/2020 | 02:04 PM (GMT +7)
Theo Quyết định số 1232/QĐ-UBND, UBND tỉnh phê duyệt bổ sung một số nội dung vào Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng một số khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Cụ thể, UBND tỉnh phê duyệt bổ sung 03 khu vực có khoáng sản phân tán nhỏ lẻ của tỉnh (sau bổ sung là 25 khu vực) đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3164/QĐ-UBND ngày 17/10/2013 về phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng một số khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ tỉnh Quảng Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Xem chi tiết tại đây.

UBND tỉnh giao Sở Công Thương chịu trách nhiệm công bố bổ sung quy hoạch khoáng sản đến các Sở, ngành, địa phương liên quan.

Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và PTNT, Tài chính và UBND các huyện: Tiên Phước, Phước Sơn chịu trách nhiệm thực hiện quản lý, phối hợp tham mưu cấp phép thăm dò, khai thác khoáng sản theo chức năng, nhiệm vụ được giao; tuyệt đối không làm ảnh hưởng, chồng lấn vào rừng tự nhiên, rừng phòng hộ, thực hiện nghiêm Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 08/8/2017 của Chính phủ; tăng cường kiểm tra, giám sát đảm bảo thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính, bảo vệ môi trường trong quá trình khai thác khoáng sản.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và bổ sung nội dung khoản 2, Điều 1, Quyết định số 3164/QĐ-UBND ngày 17/10/2013 của UBND tỉnh.

Thúy Hằng

Lượt xem:  662

Tin đã đưa
Xem theo ngày :