UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu thuộc đề án: Số hóa tài liệu lưu trữ tại Lưu trữ lịch sử tỉnh, giai đoạn 2019 – 2024.

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 3, ngày 12/05/2020 | 09:17 AM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa ban hành quyết định 1247 /QĐ-UBND, ngày 08 tháng 5 năm 2020 về phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Đầu tư máy móc thiết bị, nâng cấp phần mềm lưu trữ và thực hiện số hóa phông Ban Thi đua – Khen thưởng năm 2020, thuộc đề án: Số hóa tài liệu lưu trữ tại Lưu trữ lịch sử tỉnh, giai đoạn 2019 – 2024.

Theo đó, tại quyết định này sẽ tiến hành phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Đầu tư máy móc thiết bị, nâng cấp phần mềm lưu trữ và thực hiện số hóa phông Ban Thi đua – Khen thưởng năm 2020, thuộc đề án: Số hóa tài liệu lưu trữ tại Lưu trữ lịch sử tỉnh, giai đoạn 2019 - 2024, với tổng giá trị gói thầu: 1.894.261.000 đồng (Một tỷ, tám trăm chín mươi bốn triệu, hai trăm sáu mươi mốt ngàn đồng), do Chi cục Văn thư lưu trữ tổ chức lựa chọn nhà thầu, gồm các gói thầu như sau:

File đính kèm: QĐ1247

Phụ lục đính kèm

Phương Thuận

Lượt xem:  714

Tin đã đưa