Năm 2020, toàn tỉnh phấn đấu giảm hơn 2,7 nghìn hộ nghèo
Thứ 3, ngày 19/05/2020 | 07:23 AM (GMT +7)
Đó là mục tiêu do UBND tỉnh đề ra tại kế hoạch số 2552/KH-UBND về chỉ đạo thực hiện công tác giảm nghèo bền vững năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Cụ thể, UBND tỉnh đã đề ra các mục tiêu phấn đấu cụ thể: Năm 2020, toàn tỉnh giảm trên 2.700 hộ nghèo và 3.000 hộ cận nghèo; cơ bản không còn hộ nghèo có thành viên đang hưởng chính sách người có công cách mạng; hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu giảm nghèo giai đoạn 2016-2020 theo Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện, gồm: Đẩy mạnh công tác chỉ đạo, điều hành và tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động thực hiện công tác giảm nghèo bền vững; thực hiện rà soát, phân loại, lập danh sách hộ nghèo có khả năng thoát nghèo năm 2020 để tuyên truyền, vận động đăng ký thoát nghèo bền vững, đảm bảo đúng đối tượng, đồng thời ban hành kế hoạch, giải pháp hỗ trợ cụ thể, phù hợp với điều kiện hoàn cảnh, nguyên nhân nghèo và nguyện vọng cần hỗ trợ theo đơn đăng ký của hộ nghèo, đảm bảo thoát nghèo thực chất, bền vững; Tiếp tục rà soát, nắm chắc đặc điểm, điều kiện, hoàn cảnh của hộ nghèo có thành viên đang hưởng chính sách trợ cấp người có công cách mạng; lập hồ sơ theo dõi, quản lý và ban hành kế hoạch hỗ trợ xóa nghèo, đảm bảo đến cuối năm 2020 không còn hộ nghèo có thành viên đang hưởng chính sách trợ cấp người có công;...         

UBND tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo Văn phòng Chương trình hỗ trợ giảm nghèo tỉnh tham mưu Ban Chỉ đạo các Chương trình Mục tiêu quốc gia và UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện tốt kế hoạch ban hành. Ban Chỉ đạo các Chương trình Mục tiêu quốc gia tỉnh tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm trong thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững theo phân công của Trưởng Ban Chỉ đạo tại Quyết định số 79/QĐBCĐ, Quyết định số 81/QĐ-BCĐ và các Quyết định sửa đổi bổ sung; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chương trình, chính sách, dự án giảm nghèo. Các thành viên Ban Chỉ đạo chịu trách nhiệm về tiến độ, kết quả thực hiện công tác giảm nghèo theo địa bàn được phân công và kết quả thực hiện chỉ tiêu giảm nghèo được giao tại Quyết định số 197/QĐ-UBND ngày 17/01/2020 của UBND tỉnh. Các sở, ngành, đơn vị liên quan và địa phương của tỉnh căn cứ chức năng của ngành, đơn vị và nhiệm vụ được UBND tỉnh giao tại Quyết định số 2512/QĐ-UBND ngày 13/7/2017, các Quyết định liên quan và Thông báo số 46/TB-UBND ngày 20/02/2020 của UBND tỉnh chịu trách nhiệm triển khai thực hiện kịp thời, đúng quy định; tổ chức tổng kết, đánh giá các chương trình, dự án, chính sách giảm nghèo bền vững đến năm 2020 theo đúng Quyết định số 152/QĐ-BCĐCTMTQG, kế hoạch của UBND tỉnh, gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.       

Đồng thời, đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam, các Hội, đoàn thể các cấp tích cực phối hợp tham gia cùng chính quyền trong tổ chức thực hiện công tác giảm nghèo; tăng cường giám sát, phản biện xã hội hoặc kiến nghị, đề xuất những giải pháp, cơ chế chính sách phù hợp góp phần hoàn thành mục tiêu giảm nghèo bền vững. Báo Quảng Nam, Đài Phát thành - Truyền hình Quảng Nam, Cổng thông tin điện tử tỉnh và các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tỉnh thường xuyên theo dõi, đưa tin, bài về các hoạt động hỗ trợ giảm nghèo, khuyến khích thoát nghèo bền vững, giới thiệu các mô hình, cách làm hay, hiệu quả trong công tác giảm nghèo, bền vững để các địa phương học tập, thực hiện.

UBND tỉnh yêu cầu khi thực hiện kế hoạch, kết quả đạt được phải đảm bảo giảm nghèo thực chất, không chạy theo thành tích; ưu tiên hỗ trợ cho địa bàn có tỷ lệ hộ nghèo cao, số hộ nghèo nhiều, hộ nghèo có thành viên đang hưởng chính sách người có công và hộ đăng ký thoát nghèo bền vững; Công khai, dân chủ và minh bạch trong thực hiện các chương trình, dự án, chính sách giảm nghèo, khuyến khích thoát nghèo bền vững. Phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái hỗ trợ, giúp đỡ hộ nghèo, hộ cận nghèo và địa bàn nghèo; có sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở; khơi dậy, khuyến khích sự tích cực, chủ động của hộ nghèo, hộ cận nghèo trong việc tham gia học nghề, tổ chức sản xuất, đăng ký thoát nghèo bền vững; Thực hiện phân công cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên theo dõi, giúp đỡ địa bàn nghèo (thôn, xã) và hộ nghèo.

Thúy Hằng

Lượt xem:  88

Tin đã đưa
Xem theo ngày :