UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu lập Quy hoạch xây dựng vùng huyện Duy Xuyên

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 3, ngày 19/05/2020 | 02:09 PM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa ban hành quyết định 1309/QĐ-UBND, ngày 15 tháng 5 năm 2020 về phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu lập Quy hoạch xây dựng vùng huyện Duy Xuyên giai đoạn đến năm 2030 và năm 2045.

Theo đó, tại quyết định này giao cho UBND huyện Duy Xuyên (Chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng phối hợp với các ngành chức năng liên quan theo dõi, hướng dẫn, giám sát chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện.

File đính kèm: quyết định 1309 /QĐ-UBND

Phương Thuận

Lượt xem:  755

Tin đã đưa