Đẩy mạnh công tác dân tộc trong tình hình mới

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 4, ngày 20/05/2020 | 02:14 PM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa ban hành công văn 2689/UBND-KTN ngày 19/5/2020 yêu cầu các Sở, Ban, ngành, Hội, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức, trách nhiệm và tập trung lãnh đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc trong tình hình mới.

Đồng thời, tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 52/NQ-CP ngày 15/6/2016 của Chính phủ về phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2030; Quyết định số 402/QĐ-TTg ngày 13/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số trong thời kỳ mới; Nghị quyết số 16-NQ/TU, ngày 15/12/2014 của Tỉnh ủy về công tác cán bộ người dân tộc thiếu số giai đoạn 2015-2020 và định hướng đến năm 2025.

Các địa phương vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh tổ chức rà soát, tổng hợp và phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo đúng hướng dẫn, quy định của Thủ tướng Chính phủ; xác định vùng dân tộc thiểu số - miền núi và xã, thôn thuộc diện đặc biệt khó khăn giai đoạn 2021-2025; phối hợp chặt chẽ với các Sở, Ban, ngành chức năng thực hiện việc rà soát, tổng hợp số liệu chính xác, đúng đối tượng để phục vụ việc xây dựng các dự án, tiểu dự án theo quy định tại Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 15/02/2020 của Chính phủ; Tổ chức rà soát, kiện toàn bộ máy làm công tác dân tộc huyện đồng bộ, thống nhất, tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, nhất là đội ngũ Trưởng, Phó phòng dân tộc của 06 huyện miền núi cao tỉnh bảo đảm năng lực quản lý, tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 theo Nghị quyết số 88/2019/QH14, ngày 18/11/2019 của Quốc Hội;

Các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Kết luận số 65-KL/TW ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 29-CT/TU, ngày 6/7/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường lãnh đạo công tác dân tộc trong tình hình mới; Kế hoạch số: 2637 KH-UBND ngày 14/5/2019 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TU; định kỳ hằng năm, báo cáo kết quả về UBND tỉnh (qua Ban Dân tộc tỉnh).

UBND tỉnh giao Ban Dân tộc tỉnh thường xuyên theo dõi, cập nhật các văn bản của các Bộ, ngành liên quan về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 theo Nghị quyết số 88/2019/QH14, ngày 18/11/2019 của Quốc hội; kịp thời tham mưu UBND tỉnh đề xuất cấp thẩm quyền điều chỉnh, bổ sung và ban hành các cơ chế chính sách về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh giai đoạn đến. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả triển khai thực hiện Kết luận số 65-KL/TW ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 29-CT/TU ngày 6/7/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ./.

TH

Lượt xem:  904

Tin đã đưa