Khuyến khích, hỗ trợ đầu tư khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt tập trung
Thứ 6, ngày 22/05/2020 | 07:24 AM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1331/QĐ-UBND về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐND ngày 21/4/2020 của HĐND tỉnh (kèm theo Công văn số 42/VP-TH ngày 29/4/2020 của Văn phòng HĐND tỉnh) về cơ chế khuyến khích, hỗ trợ đầu tư khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt tập trung trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2020 - 2030.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và PTNT, Công Thương hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương, nhà đầu tư triển khai thực hiện cơ chế hỗ trợ đảm bảo đúng quy định, trường hợp phát sinh vướng mắc (nêu có) và tổng hợp các nội dung liên quan đến dự án đầu tư báo cáo Thường trực HĐND tỉnh theo Điều 6 Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐND ngày 21/4/2020 của HĐND tỉnh; đồng thời kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng kinh phí đúng mục đích và thanh quyết toán theo đúng quy định.

Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm phối hợp tham mưu UBND tỉnh bố trí nguồn kinh phí, vốn và cơ chế thanh toán hỗ trợ cho các nhà đầu tư, các địa phương đảm bảo quy định.

Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì cùng với Sở Tài nguyên và Môi trường, các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thẩm định công nghệ xử lý rác thải của các nhà đầu tư, địa phương tham mưu UBND tỉnh xem xét, xử lý.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì cùng với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm hương dẫn các nhà đầu tư, địa phương thực hiện các hồ sơ, thủ tục, thẩm định năng lực tham mưu UBND tỉnh báo cáo Thường trực HĐND tỉnh trước khi quyết định chủ trương đầu tư.

File đính kèm: Quyết định số 1331/QĐ-UBND

Thúy Hằng

Lượt xem:  74

Tin đã đưa
Xem theo ngày :