Ban hành quy định về trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan hành chính nhà nước trong thực hiện CCHC

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ hai, ngày 01/06/2020 | 02:06 PM (GMT +7)
UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1464/QĐ-UBND ngày 1/6/2020 quy định trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan hành chính nhà nước trong thực hiện cải cách hành chính.

Theo đó, quyết định quy định trách nhiệm người đứng đầu các Sở, Ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh trong công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính; xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa nền hành chính tại cơ quan, đơn vị, địa phương, cụ thể như sau:

- Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện đầy đủ, đúng các nội dung, trách nhiệm theo quy định tại Quyết định này và có kết quả Chỉ số cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị, địa phương của năm gần nhất đạt từ 85% trở lên theo kết quả công bố chỉ số cải cách hành chính của cấp có thẩm quyền thì được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính.

- Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện đầy đủ, đúng các nội dung, trách nhiệm theo quy định tại Quyết định này và có kết quả chỉ số cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị, địa phương của năm gần nhất đạt từ 75% đến dưới 85% theo kết quả công bố chỉ số cải cách hành chính của cấp có thẩm quyền thì được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính.

- Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện đúng nhưng chưa đầy đủ các nội dung, trách nhiệm theo quy định tại Quyết định này và có kết quả chỉ số cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị, địa phương trong năm gần nhất đạt từ 60% đến dưới 75% theo kết quả công bố chỉ số cải cách hành chính của cấp có thẩm quyền thì được xếp loại hoàn thành nhiệm vụ trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính.

- Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương không thực hiện đúng, đầy đủ các nội dung, trách nhiệm theo quy định tại Quyết định này và có kết quả chỉ số cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị, địa phương của năm gần nhất đạt dưới 60% theo kết quả công bố chỉ số cải cách hành chính của cấp có thẩm quyền thì bị đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu các Sở, Ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban Ủy ban nhân dân cấp huyện. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã .

UBND tỉnh giao Sở Nội vụ theo dõi việc triển khai thực hiện Quy định và tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ người đứng đầu trong quá trình thực hiện công tác cải cách hành chính./.

 

 

TD

Lượt xem:  3,284

Tin đã đưa