Triển khai thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến Luật Lực lượng dự bị động viên năm 2019

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 3, ngày 23/06/2020 | 02:47 PM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch 3354/KH-UBND ngày 22/6/2020 về việc triển khai thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến Luật Lực lượng dự bị động viên năm 2019.

Mục đích kế hoạch nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, công chức, viên chức, Nhân dân và lực lượng vũ trang toàn tỉnh nắm được đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng, những vấn đề cơ bản của pháp luật về Lực lượng dự bị động viên, làm chuyển biến nhận thức về vị trí, vai trò, trách nhiệm xây dựng lực lượng dự bị động viên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

UBND tỉnh yêu cầu công tác chuẩn bị, triển khai thực hiện chu đáo đồng bộ, sâu rộng, có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả; đa dạng về hình thức, phù hợp với từng địa bàn, đối tượng tuyên truyền; gắn nhiệm vụ phổ biến, tuyên truyền Luật Lực lượng dự bị động viên với thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, địa phương; kết hợp với các đề án tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật khác. Công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Lực lượng dự bị động viên năm 2019 là nhiệm vụ quan trọng và lâu dài, cần tiến hành thường xuyên, liên tục; tổ chức tuyên truyền, phổ biến tập huấn Luật Lực lượng dự bị động viên năm 2019 và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành với nội dung, hình thức phù hợp cho từng đối tượng nhằm thống nhất nhận thức pháp luật và trách nhiệm xây dựng lực lượng dự bị động viên, nhất là trên địa bàn chiến lược trọng yếu, vùng sâu, vùng xa, biển đảo.

Theo kế hoạch, các nội dung sẽ triển khai, gồm: tổ chức tập huấn nội dung cơ bản của Luật Lực lượng dự bị động viên năm 2019 và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành. Phổ biến, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống thông tin cơ sở và lồng ghép thông qua các hoạt động khác.

File đính kèm: kế hoạch

 

Thùy Dung

Lượt xem:  1,321

Tin đã đưa