Triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 4, ngày 24/06/2020 | 09:32 AM (GMT +7)
UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 3253/KH-UBND ngày 16/6/2020 thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính năm 2020 trên địa bàn tỉnh.

Mục tiêu kế hoạch nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả chính sách trợ giúp pháp lý (viết tắt là TGPL) cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính theo quy định của Luật TGPL năm 2017; đảm bảo 100% người khuyết tật có khó khăn về tài chính được TGPL khi có yêu cầu; Bám sát nội dung chính sách TGPL cho người khuyết tật trong Đề án trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2012-2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1019/QĐ-TTg ngày 05/8/2012 và Kế hoạch thực hiện Công ước của Liên Hợp quốc về quyền của người khuyết tật được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1100/QĐ-TTg ngày 21/6/2016; bảo đảm sự tiếp nối trong các hoạt động đã thực hiện trong năm 2019 phù hợp với quy định của Luật TGPL năm 2017; Các hoạt động TGPL phải cụ thể, khả thi, phù hợp với đặc thù của người khuyết tật; xác định rõ đơn vị có trách nhiệm thực hiện, đơn vị phối hợp và thời gian thực hiện; Có sự tham gia, phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, tổ chức có liên quan, nhất là các cơ quan, tổ chức về người khuyết tật trong quá trình triển khai thực hiện chính sách TGPL cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính.

Theo Kế hoạch, các hoạt động thực hiện cụ thể như sau: Theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chính sách TGPL cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan; Truyền thông về TGPL cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính; Thực hiện TGPL cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính; Nâng cao năng lực cho người thực hiện TGPL.

UBND tỉnh giao Giám đốc Sở Tư pháp theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện cho Bộ Tư pháp và UBND tỉnh theo quy định./.

Thùy Dung

Lượt xem:  215

Tin đã đưa
Xem theo ngày :