Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm tỉnh

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 4, ngày 22/07/2020 | 07:46 AM (GMT +7)
Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm tỉnh Quảng Nam vừa được UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 1924/QĐ-UBND.

Quyết định này quy định rõ về nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo như sau: Nghiên cứu, đề xuất chủ trương, cơ chế, chính sách, giải pháp quản lý nhà nước về ATTP trên địa bàn tỉnh, đảm bảo tập trung, trọng tâm, trọng điểm, quyết liệt, hiệu quả; Chỉ đạo việc phối hợp hoạt động giữa các Sở, ngành, địa phương và các cơ quan, tổ chức liên quan trong triển khai thực hiện công tác ATTP trên địa bàn tỉnh đạt mục tiêu đề ra; Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công tác ATTP của các Sở, ngành, địa phương, định kỳ hằng quý, 6 tháng, cả năm báo cáo kết quả với Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương.

 Ban Chỉ đạo có Tổ giúp việc là cán bộ các Sở, ngành thành viên Ban Chỉ đạo, giúp xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo; theo dõi, nắm tình hình, kết quả công tác đảm bảo ATTP trên địa bàn tỉnh, định kỳ báo cáo Ban Chỉ đạo, UBND tỉnh.

Thành viên Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và được hưởng phụ cấp theo quy định. Trưởng ban, Phó Trưởng ban Thường trực sử dụng con dấu của UBND tỉnh; các Phó Trưởng ban, Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo sử dụng con dấu của Sở chủ quản để chỉ đạo, điều hành công tác ATTP trên địa bàn tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được phân công.

Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, đề cao trách nhiệm của cá nhân; từng thành viên của Ban Chỉ đạo có trách nhiệm thảo luận, tham gia ý kiến về nội dung, chương trình công tác cụ thể của Ban Chỉ đạo.

Trên cơ sở Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo liên ngành về ATTP tỉnh Quảng Nam, các địa phương nghiên cứu để ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo liên ngành về ATTP các huyện, thị xã, thành phố phù hợp với tình hình địa phương.

File đính kèm: Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo.

Thúy Hằng

Lượt xem:  297

Tin đã đưa
Xem theo ngày :