Tăng cường công tác bảo vệ và phát triển rừng

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 6, ngày 24/07/2020 | 09:14 AM (GMT +7)
Ngày 22/7, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4127/UBND-KTN đề nghị các đơn vị, địa phương thực hiện một số nội dung sau nhằm thực hiện tốt công tác bảo vệ và phát triển rừng theo đúng quy định của Luật Lâm nghiệp. Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, kịp thời tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết.

Theo đó, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức tuyên truyền, chỉ đạo các địa phương, cơ quan chuyên môn, Ban quản lý rừng đặc dụng, phòng hộ thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 1788/CT-BNN-TCLN ngày 10/3/2020 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về nhiệm vụ, giải pháp trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và cho thuê môi trường rừng đặc dụng, phòng hộ; Công văn số 3923/BNN-TCLN ngày 11/6/2020 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc triển khai thực hiện Luật Lâm nghiệp và các văn bản hướng dẫn Luật; Chỉ đạo các Ban quản lý rừng đặc dụng, phòng hộ rà soát, xác định ranh giới, lập hồ sơ địa chính, trình cấp thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cơ bản hoàn thành việc cắm mốc giới lâm phận trong năm 2020; xử lý nghiêm những trường hợp sử dụng đất rừng đặc dụng, phòng hộ không đúng mục đích; giải quyết dứt điểm tình trạng tranh chấp, lấn chiếm đất rừng trái pháp luật; rà soát báo cáo xử lý theo thẩm quyền; Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, Ban quản lý rừng đặc dụng, phòng hộ phối hợp với UBND các xã có rừng tự nhiên hiện có không thuộc quy hoạch lâm nghiệp, khẩn trương rà soát, thống kê diện tích rừng nói trên và báo cáo về Sở Nông nghiệp và PTNT để đưa vào quy hoạch 03 loại rừng theo Luật Lâm nghiệp.

Sở Nông nghiệp và PTNT: Tham mưu, đề xuất UBND tỉnh việc tổ chức quản lý nhà nước đối với hệ thống rừng đặc dụng, phòng hộ trên địa bàn tỉnh cho thống nhất, có hiệu quả theo Luật Lâm nghiệp; Chủ trì xây dựng kế hoạch kiểm tra, rà soát các dự án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí của các Ban quản lý rừng đặc dụng, phòng hộ trên địa bàn tỉnh để tham mưu chỉ đạo xử lý theo nội dung yêu cầu tại Công văn số 3923/BNN-TCLN ngày 11/6/2020 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc triển khai thực hiện Luật Lâm nghiệp và các văn bản hướng dẫn Luật; Tiếp tục chỉ đạo các Ban quản lý rừng đặc dụng, phòng hộ xây dựng Phương án quản lý rừng bền vững đối với các khu rừng đặc dụng, phòng hộ theo quy định của Luật Lâm nghiệp và Thông tư số 28/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về quản lý rừng bền vững; Chỉ đạo các Ban quản lý rừng đặc dụng, phòng hộ xây dựng Đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí giai đoạn 2020-2030, trình cấp thẩm quyền phê duyệt theo quy định tại Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp.

Sở Tài nguyên và Môi trường: Chỉ đạo cơ quan chuyên môn hướng dẫn các Ban quản lý rừng đặc dụng, phòng hộ rà soát, xác định ranh giới, lập hồ sơ địa chính; tiếp nhận hồ sơ địa chính của các Ban quản lý rừng đặc dụng, phòng hộ, trình cấp thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Các Ban quản lý rừng đặc dụng, phòng hộ: Khẩn trương rà soát, xác định ranh giới, lập hồ sơ địa chính, trình cấp thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cơ bản hoàn thành việc cắm mốc giới lâm phận trong năm 2020; xử lý nghiêm những trường hợp sử dụng đất rừng đặc dụng, phòng hộ không đúng mục đích; giải quyết dứt điểm tình trạng tranh chấp, lấn chiếm đất rừng trái pháp luật; Thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ rừng theo quy định của pháp luật; triển khai các giải pháp chống chặt phá rừng, khai thác rừng trái pháp luật; xử lý nghiêm minh các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật và những tổ chức cá nhân có thẩm quyền nhưng thiếu trách nhiệm, để xảy ra vi phạm; Tổ chức xây dựng Phương án quản lý rừng bền vững đối với các khu rừng đặc dụng, phòng hộ theo quy định của Luật Lâm nghiệp và Thông tư số 28/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về quản lý rừng bền vững; Tổ chức xây dựng Đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí giai đoạn 2020-2030, phù hợp với phương án quản lý rừng bền vững được phê duyệt. Riêng đối với Ban quản lý rừng phòng hộ Phú Ninh và Ven biển Quảng Nam rà soát, báo cáo thực trạng hoạt động du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong lâm phận; khẩn trương xây dựng Đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trình cấp thẩm quyền phê duyệt để tổ chức thực hiện theo quy định của Luật Lâm nghiệp; Thời gian hoàn thành việc phê duyệt Phương án quản lý rừng bền vững và Đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí giai đoạn 2020-2030 trước ngày 31/12/2020.

UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện; trong quá trình thực hiện nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, kịp thời tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh  xem xét, giải quyết./.

Thuỳ Dung

Lượt xem:  313

Tin đã đưa
Xem theo ngày :