Bổ sung danh mục dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ năm 2020

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ hai, ngày 27/07/2020 | 09:36 AM (GMT +7)
Hội đồng Nhân dân tỉnh vừa ban hành Nghị quyết số 21 /NQ-HĐND bổ sung danh mục dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ năm 2020. Cụ thể như sau:

1. Bổ sung 78 danh mục dự án thu hồi đất với tổng diện tích 459,18 ha. Trong đó: a) 47 danh mục sử dụng vốn ngân sách nhà nước với diện tích 139,10 ha (đất chuyên trồng lúa nước 6,36 ha, đất lúa nước còn lại 4,1 ha). b) 31 danh mục sử dụng vốn ngoài ngân sách nhà nước với tổng diện tích 320,08 ha (đất chuyên trồng lúa nước 23,68 ha, đất trồng lúa nước còn lại 1,61 ha, đất rừng phòng hộ 5,43 ha).

2. Bổ sung 45 danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ với tổng diện tích 64,45 ha (đất chuyên trồng lúa nước 48,31 ha, đất trồng lúa nước còn lại 5,71 ha, đất rừng phòng hộ 10,63 ha). Trong đó: a) 24 danh mục sử dụng vốn ngân sách nhà nước với diện tích 10,68 ha (đất chuyên trồng lúa nước 6,78 ha, đất trồng lúa nước còn lại 4,1 ha). b) 21 danh mục sử dụng vốn ngoài ngân sách nhà nước với diện tích 53,76 ha (đất chuyên trồng lúa nước 41,52 ha, đất trồng lúa nước còn lại 1,61 ha, đất rừng phòng hộ 10,63 ha).

HĐND tỉnh giao UBND tỉnh triển khai thực hiện thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với các danh mục dự án tại khoản 1, 2 Điều 1 theo đúng quy định pháp luật hiện hành. Các danh mục thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất liên quan đến rừng tự nhiên thực hiện theo đúng Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 08/8/2017 của Chính phủ và Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Chỉ đạo cơ quan chuyên môn rà soát các danh mục dự án, phần diện tích không đảm bảo quy định, đánh giá tác động về mặt kinh tế - xã hội, thực trạng đất lúa, xem xét tính khả thi của từng dự án cụ thể trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, cho ý kiến trước khi tổng hợp trình Hội đồng nhân dân tỉnh tại các kỳ họp sau.

Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương kiểm tra, rà soát, thẩm định chặt chẽ các danh mục dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, đảm bảo thông tin về chủ trương đầu tư, nguồn vốn đầu tư, tính khả thi của từng dự án, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đúng thẩm quyền thu hồi đất trước khi trình bổ sung kế hoạch sử dụng đất theo quy định của pháp luật hiện hành.

File đính kèm: Nghị quyết số 21 /NQ-HĐND

Thúy Hằng

Lượt xem:  161

Tin đã đưa
Xem theo ngày :