Triển khai thực hiện Nghị quyết số 26/NQ-HĐND
Thứ 6, ngày 31/07/2020 | 09:49 AM (GMT +7)
Để triển khai thực hiện Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 15/7/2020 của HĐND tỉnh về Kỳ họp thứ 16 - HĐND tỉnh khóa IX, ngày 30/7, UBND tỉnh ban hành công văn 4307/UBND-TH giao nhiệm vụ cho các Sở, Ban, ngành.

Theo đó, các Sở, Ban, Ngành thuộc tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố kịp thời tuyên truyền, phổ biến và tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các Nghị quyết đã được HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh khóa IX.

Các Sở, Ban, Ngành liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ trì, phối hợp với các ngành và địa phương chủ động nghiên cứu và tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện các nội dung theo Nghị quyết số 26/NQ-HĐNDngày 15/7/2020, cụ thể như sau:

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính chủ trì nghiên cứu tham mưu điểm 1 - Điều 2, Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 15/7/2020.

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giao thông vận tải chủ trì nghiên cứu tham mưu điểm 2 - Điều 2, Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 15/7/2020.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì nghiên cứu tham mưu điểm 1, điểm 2, điểm 3, điểm 4 (mục a, b, c) - Điều 3, Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày15/7/2020.

Ban Quản lý Khu Kinh tế mở Chu Lai chủ trì nghiên cứu tham mưu mục d, điểm 4 - Điều 3, Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 15/7/2020.

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì nghiên cứu tham mưu mục đ, điểm 4 - Điều 3, Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 15/7/2020.

Sở Nội vụ chủ trì nghiên cứu tham mưu điểm 1 - Điều 4, Nghị quyết số26/NQ-HĐND ngày 15/7/2020.

Văn phòng UBND tỉnh chủ trì nghiên cứu tham mưu điểm 2 - Điều 4, Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 15/7/2020.

File đính kèm: Công văn

Đồng thời, UBND tỉnh giao Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc các ngành triển khai thực hiện và báo cáo UBND tỉnh theo đúng quy định./.

 

TD

Lượt xem:  154

Tin đã đưa
Xem theo ngày :