Phân bổ nguồn vốn vay năm 2020 thực hiện Dự án “An ninh Y tế khu vực Tiểu vùng Mê Công mở rộng"

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 4, ngày 26/08/2020 | 08:31 AM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa ban hành quyết định 2308 /QĐ-UBND, ngày 21 tháng 8 năm 2020 về phê duyệt kế hoạch thực hiện và phân bổ nguồn vốn vay năm 2020 cho Sở Y tế để thực hiện Dự án “An ninh Y tế khu vực Tiểu vùng Mê Công mở rộng"

Theo đó, tại quyết định này phê duyệt Kế hoạch thực hiện năm 2020 và phân bổ nguồn vốn Trung ương bổ sung có mục tiêu (từ vốn ngoài nước) năm 2020 cho Sở Y tế để thực hiện dự án “An ninh Y tế khu vực Tiểu vùng Mê Công mở rộng”, với tổng kinh phí thực hiện: 756.000.000 đồng (Bảy trăm, năm mươi sáu triệu đồng).

Trong đó: Nguồn vốn Trung ương bổ sung có mục tiêu (từ vốn vay nước ngoài) năm 2020, số tiền: 616.000.000 đồng; Nguồn vốn đối ứng ngân sách tỉnh, số tiền: 140.000.000 đồng.

Đồng thời, UBND tỉnh giao Sở Y tế chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng kinh phí đúng mục đích, hiệu quả, thực hiện thanh, quyết toán kinh phí theo đúng quy định. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính theo dõi, giám sát, hướng dẫn Sở Y tế tỉnh thực hiện theo đúng quy định hiện hành. Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh lập thủ tục cấp kinh phí, kiểm soát chi theo quy định. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Y tế, Kho bạc Nhà nước tỉnh và thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

File đính kèm: quyết định 2308 /QĐ-UBND

Phụ lục đính kèm: PL2308

Phương Thuận

Lượt xem:  254

Tin đã đưa
Xem theo ngày :