Kế hoạch thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) của tỉnh

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 5, ngày 10/09/2020 | 10:35 AM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa ban hành quyết định 2486/QĐ-UBND, ngày 09 tháng 9 năm 2020 về ban hành Kế hoạch thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) của tỉnh Quảng Nam.

Theo đó, tại kế hoạch này đưa ra những nhiệm vụ quan trọng như: Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến thông tin về Hiệp định EVFTA và thị trường của các nước tham gia Hiệp định; Hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật, sửa đổi và bổ sung các cơ chế, chính sách kinh tế của tỉnh và cải cách thủ tục hành chính khi tham gia Hiệp định EVFTA; Nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển nguồn nhân lực; Chủ trương và chính sách đối với tổ chức công đoàn và các tổ chức của người lao động tại cơ sở doanh nghiệp; Chính sách an sinh xã hội, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

UBND tỉnh giao Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện tại đơn vị, địa phương; cụ thể hóa thành các nhiệm vụ hàng năm; tăng cường kiểm tra, đôn đốc triển khai thực hiện; định kỳ hàng năm (trước ngày 15 tháng 11) báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh (thông qua Sở Công Thương để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Bộ Công Thương).

Sở Tài chính chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành, đơn vị, địa phương liên quan xem xét, đề xuất UBND tỉnh bố trí kinh phí để các đơn vị triển khai thực hiện Kế hoạch theo quy định hiện hành.

Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành tỉnh, UBND các huyện theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch này; báo cáo UBND tỉnh tình hình thực hiện hàng năm; định kỳ, báo cáo Bộ Công Thương theo quy định.

Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, các Sở, Ban, ngành, địa phương, đơn vị liên quan kịp thời phản ảnh về Sở Công Thương tổng hợp báo cáo, tham mưu UBND tỉnh xem xét giải quyết theo quy định.

File đính kèm: quyết định 2486/QĐ-UBND

Phương Thuận

Lượt xem:  302

Tin đã đưa
Xem theo ngày :