Lựa chọn nhà thầu công trình Điểm ĐCĐC tập trung thôn 3, xã Trà Leng, huyện Nam Trà My

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ hai, ngày 21/09/2020 | 09:20 AM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa ban hành quyết định 2569 /QĐ-UBND, ngày 18 tháng 9 năm 2020 về phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Điểm ĐCĐC tập trung thôn 3, xã Trà Leng, huyện Nam Trà My; hạng mục: Đường giao thông.

Theo đó, công trình Điểm ĐCĐC tập trung thôn 3, xã Trà Leng, huyện Nam Trà My có giá trị các gói thầu lên đến 21.937.219.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi mốt tỷ, chín trăm ba mươi bảy triệu, hai trăm mười chín nghìn đồng).

Đồng thời, UBND tỉnh giao UBND huyện Nam Trà My (chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải phối hợp với các ngành chức năng liên quan theo dõi, hướng dẫn, giám sát chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My và Thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành.

File đính kèm: quyết định 2569 /QĐ-UBND

Phương Thuận

Lượt xem:  348

Tin đã đưa