Thông tin, tuyên truyền các nội dung văn bản chỉ đạo của Tỉnh và Bộ TT&TT

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 4, ngày 14/10/2020 | 10:12 AM (GMT +7)
Sở TT&TT vừa có Công văn số 1231/STTTT-TTBCXB đề nghị các địa phương, cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện thông tin, tuyên truyền các nội dung văn bản chỉ đạo của Tỉnh và Bộ TT&TT.

Cụ thể: Tuyên truyền lấy ý kiến Nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng được tiến hành từ ngày 20/10/2020 đến hết ngày 10/11/2020. Hình thức: Góp ý kiến trực tiếp tại hội nghị lấy ý kiến Nhân dân, sinh hoạt thường kỳ của các tổ chức chính trị - xã hội, các hội thảo, tọa đàm khoa học; thông qua hệ thống thư, báo: Nhân dân có thể gửi thư góp ý kiến tới cấp ủy đảng các cấp và tới các cơ quan báo chí của Trung ương, của đảng bộ các địa phương, các ban, bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội. (Công văn số 951/TTCS –TT ngày 30/9/2020 của Cục Thông tin cơ sở).

Tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X theo đề cương của Ban Tuyên giáo Trung ương gửi kèm (Văn bản số 9275-CV/BTGTW ngày 31/8/2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương).

Tuyên truyền phổ biến bộ sách về Chuyển đổi số do Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông xuất bản, phục vụ hữu ích cho chuyển đổi số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tại địa phương, góp phần thực hiện thành công chuyển đổi số quốc gia (Văn bản số 5782/UBND-KGVX ngày 05/10/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam).

Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về kết quả thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 theo Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ, Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 27/04/2016 của Tỉnh ủy về đẩy công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh (Văn bản 1986/SNV-CCHC ngày 05/10/2020 của Sở Nội Vụ).

Tuyên truyền về Quy chế phối hợp liên ngành về giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, trong đó tuyên truyền phổ biến pháp luật về trẻ em và nuôi con nuôi. (Quyết định 2666/QĐ-UBND ngày 30/9/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam)

Truy cập tại website: dptqnam.gov.vn vào mục Văn bản tuyên truyền/ Báo chí xuất bản để tải nội dung các văn bản chỉ đạo trên.

TH

Lượt xem:  172

Tin đã đưa