Phục hồi và phát triển nền kinh tế sau đại dịch Covid-19

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ hai, ngày 19/10/2020 | 09:27 AM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch triển khai Kết luận số 77-KL/TW ngày 05/6/2020 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ về chủ trương khắc phục tác động của đại dịch Covid-19 để phục hồi và phát triển nền kinh tế đất nước.

Kế hoạch đề ra các mục tiêu sau: Xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm và nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương nhằm phát triển các hoạt động kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, việc làm, đời sống đối với người lao động, người nghèo, người yếu thế. Phấn đấu đạt mức cao nhất các chỉ tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020;

Tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi, hấp dẫn, phù hợp với xu thế mới, với những cơ chế, chính sách thu hút mạnh mẽ các nguồn vốn đầu tư quốc tế và trong nước; hỗ trợ cho doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, nhanh chóng tiếp cận các hình thức sản xuất kinh doanh mới, hiện đại, hiệu quả, phù hợp để đủ sức tham gia ngay các chuỗi giá trị mới;

Xác định rõ các cơ hội và thách thức để đưa ra các giải pháp tận dụng, chuyển hóa cơ hội và thách thức thành các động lực tăng trưởng mới, thúc đẩy nhanh hơn quá trình đổi mới, tái cơ cấu lại nền kinh tế. Khắc phục, tháo gỡ khó khăn về sản xuất kinh doanh, chuẩn bị nguồn lực, xây dựng các chính sách đặc thù, tận dụng cơ hội, nâng cao năng lực nội tại và sức cạnh tranh, khả năng chống chịu và tính tự chủ trong phát triển kinh tế của tỉnh.

Theo đó, một số nhiệm vụ trọng tâm ưu tiên triển khai là: Thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh thu hút đầu tư; tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công…

UBND tỉnh giao các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, chủ đầu tư các dự án đầu tư công, theo chức năng, thẩm quyền và nhiệm vụ được giao và căn cứ nội dung của Chương trình hành động này, có trách nhiệm tổ chức chỉ đạo, điều hành, cụ thể hóa thành các biện pháp triển khai đến từng địa phương, cơ sở. Chủ động theo dõi, đánh giá, kịp thời báo cáo tình hình, kết quả thực hiện hằng quý, năm về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 20 tháng cuối quý để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Chính phủ.

Đồng thời, quy định trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức trong việc thực hiện Kế hoạch, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh trong thực hiện các nhiệm vụ được giao.

File đính kèm: Kế hoạch.

Thúy Hằng

Lượt xem:  395

Tin đã đưa
Xem theo ngày :