UBND tỉnh giao nhiệm vụ thực hiện Nghị định số 121/2020/NĐ-CP

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 4, ngày 21/10/2020 | 09:09 AM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa ban hành công văn 5989/UBND-KTTH, ngày 13/10/2020 về giới thiệu và giao nhiệm vụ thực hiện Nghị định số 121/2020/NĐ-CP ngày 09/10/2020.

Theo Nghị định số 121/2020/NĐ-CP ngày 09/10/2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 12 Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp, đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 5 Điều 1 Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP; UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Thông báo đến đồng chí Chủ tịch, các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đề nghị các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố truy cập vào địa chỉ http://qppl.vpubnd.quangnam.vn tải Nghị định số 121/2020/NĐCP ngày 09/10/2020 của Chính phủ để nghiên cứu và thực hiện theo quy định.

UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì cùng với các đơn vị liên quan theo dõi, hướng dẫn các đơn vị, địa phương thực hiện và tham mưu UBND tỉnh thực hiện các nội dung thuộc thẩm quyền theo đúng quy định.

File đính kèm: Công văn 5989/UBND-KTTH

Phương Thuận

Lượt xem:  944

Tin đã đưa
Xem theo ngày :