Ban hành Kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2021

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 3, ngày 05/01/2021 | 08:11 AM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa ký quyết định số 4003/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 ban hành Kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2021.

Mục tiêu kế hoạch nhằm nâng cao chất lượng, năng lực, hiệu quả quản lý, điều hành của hệ thống chính quyền các cấp. Thực hiện quản trị nhà nước theo mô hình hiện đại, mô hình chính quyền điện tử. Nâng cao ý thức, trách nhiệm, năng lực, trình độ và chất lượng phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Tăng cường phối hợp hiệu quả giữa các cấp, các ngành trong thực thi nhiệm vụ, công vụ. Duy trì, nâng cao thứ hạng của tỉnh đối với Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI); cải thiện căn bản thứ hạng Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS), Chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông (ICT INDEX). Tiếp tục xác định “người dân và doanh nghiệp” là đối tượng phục vụ của chính quyền các cấp và “sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp” là tiêu chí để đánh giá hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước các cấp.

Kế hoạch đề ra các chỉ tiêu chủ yếu, gồm: 100% văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành hoặc trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành được đảm bảo kịp thời, đồng bộ, đúng thể thức, trình tự, thẩm quyền, không trái với văn bản cấp trên và phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh. 100% văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành được cập nhật, công khai kịp thời trên Trang văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh và cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản quy phạm pháp luật. 100% văn bản quy phạm pháp luật và văn bản hành chính được phát hiện sai phạm qua theo dõi, rà soát và kiểm tra được xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định. - 100% thủ tục hành chính và các dịch vụ công được rà soát, cập nhật, công bố, công khai kịp thời tại nơi tiếp nhận, giải quyết hồ sơ hành chính, trên cổng dịch vụ công của tỉnh, trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị;...

Để đạt được các mục tiêu trên, Kế hoạch cũng đã đề ra các nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai như Cải cách thể chế; Cải cách thủ tục hành chính; Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; Cải cách công vụ; Cải cách tài chính công; Xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử. Đồng thời, tiếp tục đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính trong triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ về công tác cải cách hành chính theo Quyết định số 1464/QĐ-UBND ngày 01/6/2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh. 

Đổi mới và đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền; tăng cường các hình thức thông tin, tương tác với người dân; nâng cao chất lượng các nội dung, chú trọng tuyên truyền về những giải pháp, lợi ích mà chính quyền cung cấp cho người dân, tổ chức; kịp thời khen thưởng, nêu gương các cá nhân, tổ chức làm tốt công tác cải cách hành chính. Tăng cường kiểm tra việc thực hiện cải cách hành chính, kiểm tra công vụ, chú trọng kiểm tra đột xuất, tái kiểm tra việc khắc phục tồn tại được chỉ ra từ đợt kiểm tra trước đây; nâng cao trách nhiệm người đứng đầu; xử lý kịp thời, nghiêm minh đối với cán bộ, công chức vi phạm kỷ luật và trách nhiệm thực thi công vụ, gây khó khăn, phiền hà cho cá nhân, tổ chức. 

File đính kèm: Quyết định

 

Thùy Dung

Lượt xem:  164

Tin đã đưa
Xem theo ngày :