UBND tỉnh ban hành Chương trình công tác năm 2021

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 3, ngày 05/01/2021 | 08:35 AM (GMT +7)
Chương trình công tác năm 2021 vừa được UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 01/QĐ-UBND.

Chương trình công tác năm 2021 đề ra một số chỉ tiêu nhiệm vụ sau: Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP giá so sánh 2010) tăng 6,5-7%; Tỷ lệ vốn đầu tư/GRDP chiếm trên 30%; Thu ngân sách trên địa bàn đạt 19.350 tỷ đồng; trong đó thu nội địa 16.000 tỷ đồng; Phấn đấu có thêm từ 06 xã trở lên đạt chuẩn nông thôn mới, nâng số xã đạt chuẩn nông thôn mới lên 122 xã; Phấn đấu giảm 2.000 hộ nghèo; Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 67%; Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế 96%; Tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 96%; Tỷ lệ dân số đô thị được sử dụng nước sạch đạt 82%; 100% xã, phường, thị trấn vững mạnh về quốc phòng, an ninh, trên 70% xã, phường, thị trấn vững mạnh toàn diện...

Để thực hiện tốt các chỉ tiêu đề ra, UBND tỉnh cũng nêu ra một số giải pháp trọng tâm: Tập trung công tác phòng, chống dịch Covid-19 và khắc phục nhanh hậu quả do thiên tai, bão lũ gây ra; Triển khai thực hiện tốt kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 theo chỉ đạo của Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; thực hiện hiệu quả cơ cấu lại nền kinh tế, nâng cao chất lượng tăng trưởng; Triển khai và thực hiện tốt công tác Quy hoạch; Triển khai mạnh mẽ chương trình chuyển đổi số, chính quyền số tỉnh gắn với đẩy mạnh hơn nữa công tác cải cách hành chính; Sớm phục hồi và phát triển sản xuất, kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp; tăng cường các hoạt động xúc tiến đầu tư; thúc đẩy việc đổi mới, sáng tạo và khởi nghiệp; Tiếp tục thực hiện ba nhiệm vụ đột phá về đầu tư kết cấu hạ tầng đồng bộ, phát triển nguồn nhân lực và cải thiện môi trường đầu tư; Đẩy mạnh đa dạng hóa các hình thức huy động, tạo nguồn vốn cho đầu tư phát triển; quản lý, sử dụng hiệu quả các nguồn vốn đầu tư công; tăng cường kỷ luật tài chính ngân sách; Phát triển mạnh kinh tế biển và vùng đồng bằng ven biển; chú trọng đầu tư phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi…

File đính kèm: Chương trình công tác năm 2021. Nghị quyết về phương, hướng nhiệm vụ năm 2021 của Tỉnh ủy; Nghị quyết về kế hoạch phát triển KT-XH năm 2021 của HĐND tỉnh.

Thúy Hằng

Lượt xem:  115

Tin đã đưa
Xem theo ngày :