Triển khai Nghị quyết 02 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng thuộc diện hộ nghèo

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 5, ngày 04/02/2021 | 09:04 AM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định 331/QĐ-UBND về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐND ngày 13/01/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về bãi bỏ khoản 4 và khoản 5, Điều 2 Nghị quyết số 49/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ cải thiện mức sống cho một số đối tượng thuộc hộ nghèo đang hưởng chính sách người có công cách mạng và bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này; lập dự toán kinh phí thực hiện chính sách hằng năm gửi Sở Tài chính tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh phân bổ ngân sách cho các địa phương để thực hiện chính sách; hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, tổng hợp, báo cáo đánh giá kết quả thực hiện về UBND tỉnh theo đúng quy định.

Chủ trì, phối hợp với các địa phương thực hiện rà soát các đối tượng được quy định tại Nghị quyết số 49/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh nhưng chưa được hỗ trợ; tổng hợp số lượng, nhu cầu kinh phí thực hiện gửi Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh cấp kinh phí cho các địa phương để thực hiện hỗ trợ cho các đối tượng này theo chỉ đạo của HĐND tỉnh tại điểm d, khoản 2, Điều 1, Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 13/01/2021.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tham mưu UBND tỉnh nguồn kinh phí thực hiện chính sách, trong đó có kinh phí giải quyết chế độ hỗ trợ cho các đối tượng được quy định tại Nghị quyết số 49/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh nhưng chưa được hỗ trợ theo điểm d, khoản 2, Điều 1, Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 13/01/2021; hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra, quyết toán nguồn kinh phí thực hiện theo quy định.

Bưu điện tỉnh Quảng Nam có trách nhiệm chỉ đạo hệ thống Bưu điện địa phương thực hiện chi trả chế độ hỗ trợ cho đối tượng đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng, đúng chế độ quy định; tổng hợp, quản lý và quyết toán kinh phí chi trả với cơ quan thẩm quyền theo quy định; định kỳ (Quý, 06 tháng và năm) báo cáo số lượng đối tượng và kinh phí chi trả với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để theo dõi.

UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo triển khai thực hiện Quyết định này theo đúng đối tượng, mức hỗ trợ quy định tại Nghị quyết số 49/2018/NQ-HĐND, Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐND và hướng dẫn của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Chỉ đạo, hướng dẫn UBND xã, phường, thị trấn rà soát, lập hồ sơ từng đối tượng gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm định, trình UBND huyện, thị xã, thành phố ban hành quyết định hỗ trợ, thôi hỗ trợ, điều chỉnh mức hỗ trợ cho từng đối tượng theo quy định của Nghị quyết.

Tổng hợp số lượng, danh sách đối tượng bảo trợ xã hội và người có công cách mạng và nhu cầu kinh phí thực hiện gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để theo dõi, quản lý, tham mưu UBND tỉnh.

Bố trí ngân sách địa phương cho Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội để phục vụ công tác lập, rà soát, thẩm định hồ sơ, quản lý và tổ chức thực 3 hiện chính sách tại địa phương theo mức quy định hiện hành như đối với đối tượng bảo trợ xã hội.

Tổng hợp, báo cáo quyết toán kinh phí thực hiện nghị quyết theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Đồng thời, đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đoàn thể chính trị - xã hội các cấp phối hợp tuyên truyền, phổ biến, giám sát, phản biện việc tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ theo quy định của pháp luật.

File đính kèm: Nghị quyết 02; Quyết định 331/QĐ-UBND.

Thúy Hằng

Lượt xem:  266

Tin đã đưa
Xem theo ngày :