Thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 6, ngày 12/02/2021 | 02:20 PM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch 527/KH-UBND, ngày 27/1/2021 về thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2021.

Các hoạt động cụ thể của kế hoạch lần này là: Thực hiện trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính; Nâng cao nhận thức về trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính; Nâng cao năng lực cho người thực hiện trợ giúp pháp lý; Theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

Mục tiêu của kế hoạch là triển khai thực hiện có hiệu quả chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính theo quy định của Luật trợ giúp pháp lý năm 2017; tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính, bảo đảm 100% người khuyết tật có khó khăn về tài chính được cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí theo quy định của pháp luật về trợ giúp pháp lý khi có yêu cầu.

Đồng thời, UBND tỉnh giao Sở Tư pháp có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, đốn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này; chỉ đạo Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước của tỉnh tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch; tham mưu UBND tỉnh đánh giá và báo cáo kết quả tổ chức thực hiện về Bộ Tư pháp theo quy định.

Các cơ quan, đơn vị và địa phương có liên quan trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Sở Tư pháp tổ chức triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính trên địa bàn tỉnh.

Kinh phí thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính được bố trí trong ngân sách phân bổ hàng năm của Trung ương và địa phương; các Chương trình mục tiêu quốc gia, các Chương trình, Đề án liên quan khác theo phân cấp về ngân sách nhà nước; đóng góp, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh (nếu có). Việc lập, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản pháp luật hiện hành. 

File đính kèm: Kế hoạch. 

Phương Thuận

Lượt xem:  159

Tin đã đưa
Xem theo ngày :