Triển khai thực hiện Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021-2030

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 6, ngày 19/02/2021 | 10:03 AM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa ký quyết định 488/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch hành động triển khai thực hiện Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Mục tiêu của Kế hoạch nhằm thúc đẩy quản lý, khai thác và sử dụng hiệu quả, bền vững tài nguyên, nhiên liệu, nguyên vật liệu, khuyến khích phát triển các nguồn tài nguyên, nhiên liệu, nguyên vật liệu và sản phẩm thân thiện môi trường, có thể tái tạo, tái sử dụng và tái chế; thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng bền vững trên nền tảng đổi mới, sáng tạo, thực hành và phát triển các mô hình sản xuất và tiêu dùng bền vững, đẩy mạnh sản xuất và tiêu dùng nội địa bền vững, tạo việc làm ổn định và việc làm xanh, thúc đẩy lối sống bền vững và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, hướng đến phát triển kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam.

Đồng thời, UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành và địa phương triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch này; Theo dõi, đôn đốc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công theo Kế hoạch; tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh về kết quả, tình hình triển khai thực hiện kế hoạch định kỳ hàng năm và theo yêu cầu; đề xuất UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung Kế hoạch này khi cần thiết.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Tài chính cân đối các nguồn vốn ngân sách để thực hiện các nội dung Kế hoạch này. Huy động các nguồn lực: vốn viện trợ, tài trợ, các nguồn vốn đầu tư của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài và những nguồn vốn hợp pháp khác về sản xuất và tiêu dùng bền vững. Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành tham mưu UBND tỉnh thu hút các dự án sử dụng công nghệ “cao, mới, sạch, tiết kiệm”, các dự án công nghiệp hỗ trợ cho ngành công nghiệp mũi nhọn, sử dụng hiệu quả năng lượng và tài nguyên thiên nhiên, tạo giá trị gia tăng cao, ứng dụng công nghệ tiên tiến nhằm sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường, giảm cường độ phát thải khí nhà kính.

Các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ nhiệm vụ được phân công tại Phụ lục kèm theo Kế hoạch này và chức năng phạm vi quản lý được giao, chủ động xây dựng Kế hoạch chi tiết để triển khai thực hiện nhiệm vụ cùng với quá trình xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

File đính kèm: Kế hoạch; Phụ lục đính kèm. 

Phương Thuận

Lượt xem:  101

Tin đã đưa
Xem theo ngày :