Thông báo nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa X

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 6, ngày 19/02/2021 | 04:23 PM (GMT +7)
Ủy ban bầu cử tỉnh Quảng Nam vừa thông báo về việc nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X nhiệm kỳ 2021-2026.

Ảnh minh họa.

Tính đến ngày bầu cử được công bố (23/5/2021), công dân Việt Nam đủ 21 tuổi trở lên, có đủ tiêu chuẩn quy định tại Điều 22 Luật Tổ chức Quốc hội; khoản 1, Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Quốc hội và Điều 7 Luật Tổ chức chính quyền địa phương; khoản 3, Điều 2 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương có quyền ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa X nhiệm kỳ 2021-2026. 

Hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, gồm: Đơn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV theo mẫu số 01/HĐBC-QH; Sơ yếu lý lịch có đóng dấu giáp lai và xác nhận của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người ứng cử công tác hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người ứng cử cư trú: thực hiện theo mẫu số 02/HĐBC-QH; Tiểu sử tóm tắt: thực hiện theo mẫu số 03/HĐBC-QH; Bản kê khai tài sản, thu nhập của người ứng cử: thực hiện theo mẫu số 04/HĐBC-QH; Mỗi bộ hồ sơ ứng cử của người ứng cử gửi kèm theo 03 ảnh chân dung màu, nền trắng, cỡ 4cmx6cm (không kể ảnh dán trên Sơ yếu lý lịch và Tiểu sử tóm tắt). Các mẫu hồ sơ nêu trên (01/HĐBC-QH, 02/HĐBC-QH, 03/HĐBC-QH, 04/HĐBC-QH) được ban hành kèm theo Nghị quyết số 41/NQ-HĐBCQG ngày 18/01/2021 của Hội đồng bầu cử Quốc gia. 

Hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026, gồm: Đơn ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân: thực hiện theo mẫu số 06/HĐBC-HĐND; Sơ yếu lý lịch có đóng dấu giáp lai và xác nhận của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người ứng cử công tác hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người ứng cử cư trú: thực hiện theo mẫu số 07/HĐBC-HĐND; Tiểu sử tóm tắt: thực hiện theo mẫu số 08/HĐBC-HĐND; Bản kê khai tài sản, thu nhập của người ứng cử: thực hiện theo mẫu số 09/HĐBC-HĐND; Mỗi bộ hồ sơ ứng cử của người ứng cử gửi kèm theo 03 ảnh chân dung màu, nền trắng, cỡ 4cmx6cm (không kể ảnh dán trên Sơ yếu lý lịch và Tiểu sử tóm tắt). Các mẫu hồ sơ nêu trên (06/HĐBC-QH, 07/HĐBC-QH, 08/HĐBC-QH, 09/HĐBC-QH) được ban hành kèm theo Nghị quyết số 41/NQ-HĐBCQG ngày 18/01/2021 của Hội đồng bầu cử Quốc gia. 

Người ứng cử thực hiện việc kê khai các nội dung đầy đủ, chính xác theo hướng dẫn trong các mẫu văn bản thuộc hồ sơ ứng cử ban hành kèm theo Nghị quyết số 41/NQ-HĐBCQG ngày 18/01/2021 của Hội đồng bầu cử Quốc gia. Việc kê khai có thể thực hiện bằng cách viết tay hoặc đánh máy nhưng phải bảo đảm đúng theo các mẫu văn bản thuộc hồ sơ ứng cử do Hội đồng bầu cử quốc gia ban hành. Người ứng cử ký vào từng trang văn bản của hồ sơ ứng cử. Người ứng cử có thể liên hệ Ủy ban bầu cử tỉnh Quảng Nam (cơ quan thường trực: Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam, địa chỉ: 268 Trưng Nữ Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) để nhận hồ sơ ứng cử hoặc có thể tải file điện tử các mẫu văn bản trong hồ sơ ứng cử từ Trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ: http://www.noivuqnam.gov.vn. 

Ảnh chân dung của người ứng cử là ảnh được chụp trong thời gian 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ ứng cử. Trong Sơ yếu lý lịch, Tiểu sử tóm tắt, ảnh của người ứng cử phải dán đúng vị trí quy định và đóng dấu giáp lai của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người ứng cử công tác hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người ứng cử cư trú. 

Việc nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 được thực hiện như sau: Người được cơ quan, tổ chức, đơn vị ở địa phương giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và người tự ứng cử đại biểu Quốc hội nộp 02 bộ hồ sơ ứng cử tại Ủy ban bầu cử tỉnh Quảng Nam. Người ứng cử được cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu ứng cử và người tự ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa X, nhiệm kỳ 2021- 2026 nộp 01 bộ hồ sơ ứng cử tại Ủy ban bầu cử tỉnh Quảng Nam. 

Thời hạn nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 là trong giờ hành chính các ngày trong tuần, bắt đầu từ ngày 22 tháng 02 năm 2021 và kết thúc vào 17 giờ 00 ngày 14 tháng 3 năm 2021 (Riêng thứ Bảy, ngày 13 tháng 3 năm 2021 và Chủ nhật, ngày 14 tháng 3 năm 2021, Ủy ban bầu cử tỉnh vẫn nhận hồ sơ ứng cử).

Địa điểm nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026: Tại cơ quan thường trực Ủy ban bầu cử tỉnh Quảng Nam, địa chỉ: Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam, số 268 Trưng Nữ Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

File đính kèm: Thông báo

 

 

TD

Lượt xem:  64