Phân công nhiệm vụ các thành viên Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ hai, ngày 22/02/2021 | 09:12 AM (GMT +7)
Tại phiên họp ngày 08 tháng 02 năm 2021, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 thống nhất phân công nhiệm vụ cho các thành viên như sau:

1. Ông Phan Việt Cường - Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Phụ trách chung, lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ và hoạt động của Hội đồng nhân dân, Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các quy định pháp luật khác có liên quan. Thay mặt Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân giữ mối liên hệ với Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ quan nhà nước, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt nam tỉnh, các tổ chức xã hội khác và công dân trên địa bàn tỉnh. Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh quyết định triệu tập và cùng với các vị Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ tọa các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh. Chủ tọa các phiên họp Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh. Thực hiện tiếp công dân định kỳ; ký chứng thực các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh và các văn bản khác theo quy định của pháp luật. Chịu trách nhiệm trước pháp luật và nhân dân trên địa bàn tỉnh về hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh và Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.

2. Ông Trần Xuân Vinh - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Cùng Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ tọa và điều hành các phiên họp trong Chương trình kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh. Giúp Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ và hoạt động của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban của Hội đồng nhân dân tỉnh trên các lĩnh vực: Thi hành Hiến pháp và pháp luật, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, xây dựng chính quyền địa phương và quản lý địa giới hành chính; kinh tế, ngân sách, đô thị, giao thông, xây dựng, khoa học, công nghệ, tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo hoạt động của Ban Pháp chế và Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về các lĩnh vực công tác và hoạt động của các ban được phân công phụ trách; cùng với Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm trước pháp luật và nhân dân trên địa bàn tỉnh về hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh và Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh. Theo dõi, chỉ đạo hoạt động của Tổ đại biểu số 1 và hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện Điện Bàn.

3. Ông Nguyễn Công Thanh - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Cùng Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ tọa và điều hành các phiên họp trong Chương trình kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh. Giúp Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ và hoạt động của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân trên các lĩnh vực: Giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội, thông tin, thể dục, thể thao, chính sách tôn giáo và công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh. Lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động tham mưu, phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân và các ban của Hội đồng nhân dân tỉnh. Chỉ đạo hoạt động của Ban Văn hóa - Xã hội, Ban Dân tộc và Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về các lĩnh vực công tác và hoạt động của các Ban được phân công phụ trách; cùng với Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm trước pháp luật và nhân dân trên địa bàn tỉnh về hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh và Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh. Theo dõi, chỉ đạo hoạt động của Tổ đại biểu số 4 và hoạt động của Hội đồng nhân dân các huyện: Quế Sơn, Hiệp Đức, Thăng Bình.

4. Bà Đặng Thị Minh Nguyệt - Trưởng ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh Thực hiện đầy đủ trách nhiệm, quyền hạn với tư cách là thành viên Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh. Lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện hoạt động và chịu trách nhiệm trước pháp luật, Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về hoạt động của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh. Theo dõi, chỉ đạo hoạt động của Tổ đại biểu số 2 và hoạt động của Hội đồng nhân dân các huyện, thành phố: Nông Sơn, Duy Xuyên, Hội An.

5. Ông Nguyễn Đức - Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh Thực hiện đầy đủ trách nhiệm, quyền hạn với tư cách là thành viên Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh. Lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện hoạt động và chịu trách nhiệm trước pháp luật, Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về hoạt động của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh. Theo dõi, chỉ đạo hoạt động của Tổ đại biểu số 3 và hoạt động của Hội đồng nhân dân các huyện: Đại Lộc, Nam Giang, Tây Giang, Đông Giang, Phước Sơn.

6. Bà Trần Thị Bích Thu - Trưởng ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh Thực hiện đầy đủ trách nhiệm, quyền hạn với tư cách là thành viên Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh. Lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện hoạt động và chịu trách nhiệm trước pháp luật, Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về hoạt động của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh. Theo dõi, chỉ đạo hoạt động của Tổ đại biểu số 5 và hoạt động của Hội đồng nhân dân thành phố Tam Kỳ, huyện Núi Thành.

7. Ông Nguyễn Mạnh Hà - Trưởng ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh Thực hiện đầy đủ trách nhiệm, quyền hạn với tư cách là thành viên Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh. Lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện hoạt động và chịu trách nhiệm trước pháp luật, Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về hoạt động của Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh. Theo dõi, chỉ đạo hoạt động của Tổ đại biểu số 6 và hoạt động của Hội đồng nhân dân các huyện: Phú Ninh, Tiên Phước, Bắc Trà My, Nam Trà My.

8. Ông Lê Quang Trung - Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Thực hiện đầy đủ trách nhiệm, quyền hạn với tư cách là thành viên Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh. Lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện hoạt động và chịu trách nhiệm trước pháp luật, Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về hoạt động của Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh. Là người phát ngôn của Hội đồng nhân dân tỉnh; Tổ trưởng Tổ thư ký kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh; chỉ đạo thực hiện công tác thư ký tại các phiên họp Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.

Ngoài các nhiệm vụ được nêu trên đây, các thành viên trong Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh là trưởng các ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và Chánh Văn phòng của Hội đồng nhân dân tỉnh còn thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh giao.

File đính kèm: Thông báo số 10 /TB-HĐND về phân công nhiệm vụ các thành viên Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

TH

Lượt xem:  462

Tin đã đưa
Xem theo ngày :