Phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 của Ban về Người Việt Nam ở nước ngoài

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 6, ngày 05/03/2021 | 04:41 PM (GMT +7)
Để góp phần nâng cao vai trò trong công tác NVNONN, Ban về NVNONN tỉnh tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

Tiếp tục quán triệt đến các ngành, địa phương về các chủ trương, chính sách của Đảng về công tác NVNONN như: Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 19/5/2015 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về công tác đối với NVNONN trong tình hình mới, Nghị quyết số 27/NQ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ về chương trình hành động đẩy mạnh thực hiện NQ số 36.

Đôn đốc các địa phương tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 4846/KH-UBND ngày 16/8/2019 về khảo sát, cập nhật số liệu kiều bào gốc Quảng Nam và Công văn số 7201/UBND-TH ngày 02/12/2019 về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Kế hoạch 4846, đồng thời tham mưu tổ chức buổi tổng kết công tác khảo sát số liệu kiều bào gốc Quảng Nam và ra mắt phần mềm cơ sở dữ liệu về kiều bào gốc Quảng Nam.

Kết nối với Ủy ban Nhà nước về Người Việt Nam ở nước ngoài để phối hợp tổ chức hoạt động về công tác NVNONN dự kiến sẽ diễn ra trong năm 2021 như Trại Hè, Xuân Quê Hương, Hội nghị kiều bào kết nối địa phương.

Tiếp tục triển khai kết nối liên kết “Công tác Người Việt Nam ở nước ngoài tỉnh Quảng Nam” với trang tin Quê hương online.

Xây dựng danh mục các lĩnh vực ưu tiên huy động nguồn lực từ Người Việt Nam ở nước ngoài gửi Ủy ban Nhà nước về NVNONN.

Nghiên cứu thành lập Hội thân nhân Người Việt Nam ở nước ngoài tỉnh Quảng Nam sau khi có kết quả khảo sát số liệu Người Quảng Nam ở nước ngoài.

Phối hợp với UBMTTQVN tỉnh tham mưu UBND tỉnh tổ chức các hoạt động gặp mặt kiều bào về thăm quê trong dịp tết cổ truyền.

Tổ chức Hội nghị tập huấn và mời lãnh đạo Ủy ban Nhà nước về NVNONN phổ biến chính sách pháp luật về công tác người Việt Nam ở nước ngoài năm 2021 cho cán bộ các Sở, ban ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh.

Triển khai thực hiện tốt chương trình đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, tiếp tục xúc tiến các hoạt động để triển khai thí điểm thực hiện đưa người lao động đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc theo hình thức hợp tác giữa các địa phương của hai nước.

Xây dựng kế hoạch khảo sát tình hình lao động tỉnh Quảng Nam di cư, làm việc tại Lào nhằm đề xuất các giải pháp quản lý, hỗ trợ.

Triển khai thực hiện Biên bản ghi nhớ hợp tác trên lĩnh vực trao đổi nguồn nhân lực với tỉnh Nagasaki, Nhật Bản.

BN

 

Lượt xem:  24

Tin đã đưa