Tổ chức Ngày hội Biên phòng toàn dân

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ hai, ngày 22/03/2021 | 03:16 PM (GMT +7)
Kế hoạch tổ chức Ngày hội Biên phòng toàn dân do UBND tỉnh ban hành với nhiều nội dung tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể và nhân dân trên địa bàn tỉnh về chủ quyền biên giới, biển đảo; thực hiện hiệu quả phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Ảnh minh họa.

Mục đích việc tổ chức Ngày hội Biên phòng toàn dân nhằm quán triệt, tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể và Nhân dân trên địa bàn tỉnh về chủ quyền biên giới, biển đảo; thực hiện hiệu quả Ngày hội Biên phòng toàn dân, phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Ngày hội Biên phòng toàn dân được tổ chức ở các xã, phường khu vực biên giới dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của cấp ủy, chính quyền, sự tham gia của cả hệ thống chính trị và Nhân dân nhằm tạo khí thế vui tươi, thi đua sôi nổi, cổ vũ, động viên Nhân dân và các lực lượng ở khu vực biên giới trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia.

Thông qua tổ chức Ngày hội Biên phòng toàn dân góp phần tăng cường mối quan hệ đoàn kết quân - dân, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc; huy động sức mạnh tổng hợp của toàn dân, toàn quân và cả hệ thống.

Ngày hội Biên phòng toàn dân được tổ chức ở các xã, phường khu vực biên giới từ ngày 20/2 đến hết 3/3 hàng năm, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của cấp ủy, chính quyền, sự tham gia của cả hệ thống chính trị và nhân dân nhằm tạo khí thế vui tươi, thi đua sôi nổi, cổ vũ, động viên nhân dân và các lực lượng ở khu vực biên giới trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia.

UBND tỉnh yêu cầu, tùy theo tình hình thực tế, các địa phương tổ chức ngày hội phù hợp, đảm bảo tính hiệu quả và có tác dụng tuyên truyền, giáo dục cao. Trường hợp dịch bệnh diễn biến phức tạp, các địa phương căn cứ tình hình thực tế để áp dụng hình thức tổ chức cho phù hợp, đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh. Riêng đối với các địa phương khu vực biên giới biển, tùy tình hình cụ thể có thể tổ chức hoạt động ngắn gọn, đơn giản.

Ngoài ra, công tác tuyên truyền về Ngày hội Biên phòng toàn dân cần được triển khai, phổ biến sâu rộng để các cấp ngành, cán bộ, nhân dân hiểu và nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về biên giới và công tác bảo vệ biên giới. Từ đó, nâng cao nhận thức, phát huy vai trò, trách nhiệm trong tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; tình đoàn kết hữu nghị, hiểu biết, chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau của nhân dân các dân tộc hai bên biên giới; tình đoàn kết hữu nghị giữa 2 nước Việt Nam - Lào...

UBND các huyện, thị xã, thành phố, các xã, phường biên giới căn cứ tình hình thực tế tổ chức Ngày hội Biên phòng toàn dân để khen thưởng các tập thể, hộ gia đình, cá nhân có thành tích trong thực hiện phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới theo quy định.

Mai Chi

Lượt xem:  21

Tin đã đưa