Quảng Nam kiện toàn các tổ chức hành chính cấp tỉnh, cấp huyện

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ hai, ngày 29/03/2021 | 09:01 AM (GMT +7)
Đề án kiện toàn các tổ chức hành chính cấp tỉnh, cấp huyện vừa được UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 675/QĐ-UBND.

Năm 2020, Quảng Nam được Bộ Nội vụ giao 3.195 biên chế công chức, theo đó, UBND tỉnh giao các sở, ngành 1.316 biên chế, giao các địa phương 1.674 biên chế. Toàn tỉnh hiện có 19 cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh (16 sở, 3 ngành) và 218 phòng chuyên cấp huyện, trung bình mỗi phòng có 7,5 công chức.

Mục tiêu của Đề an là 100% các Sở, ngành và UBND cấp huyện xây dựng lộ trình thực hiện cơ cấu, sắp xếp lại tổ chức bộ máy bên trong đảm bảo theo quy định tại Nghị định số 107/2020/NĐ-CP, Nghị định số 108/2020/NĐ-CP trước 31/3/2021 theo hướng giảm đầu mối, giảm tối đa cấp trung gian; Sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn đảm bảo thực hiện đầy đủ nhiệm vụ theo hướng dẫn của bộ, ngành, khắc phục tình trạng trùng lắp, chồng chéo chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực quản lý giữa các Sở, ngành và giữa các phòng chuyên môn; Thực hiện mô hình tổ chức một số chi cục thành phòng chuyên môn và không tổ chức cấp phòng bên trong một số chi cục, nhằm tinh gọn đầu mối, giảm bộ máy trung gian, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động và tách biệt nhiệm vụ quản lý nhà nước với dịch vụ công ích, hỗ trợ, phục vụ cho nhiệm vụ quản lý nhà nước; việc sắp xếp phải đảm bảo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật; 100% các Sở, ngành thuộc tỉnh tiến hành cơ cấu lại tổ chức bộ máy và nhân sự; không để mất cân đối giữa các nhóm vị trí việc làm theo quy định (nhóm chuyên môn nghiệp vụ và nhóm chuyên môn dùng chung).

Về nguyên tắc kiện toàn, Đề án quy định cụ thể sau: Việc rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy các Sở, ngành và UBND cấp huyện được tiến hành đồng bộ, toàn diện từ việc rà soát chức năng, nhiệm vụ của đơn vị gắn với tình hình thực tiễn của địa phương đến việc sắp xếp, kiện toàn các phòng, ban, chi cục gắn với việc sắp xếp, bố trí công chức phù hợp và đảm bảo chất lượng, số lượng để nâng cao hiệu quả, hoàn thành nhiệm vụ được giao;

Sắp xếp, kiện toàn phải đảm bảo nguyên tắc cùng nhóm chức năng, nhiệm vụ chỉ giao một tổ chức, đơn vị thực hiện; đồng thời, phù hợp với các điều kiện về kinh tế của địa phương theo hướng tinh gọn, hiệu quả, tránh phân tán, chồng chéo chức năng, nhiệm vụ, khó khăn trong phối hợp quản lý (trừ một số cơ quan có tính chất đặc thù);

Việc giải quyết chế độ cho cán bộ, công chức phải đảm bảo đúng quy định và đảm bảo lợi ích hợp pháp cho người lao động; gắn việc sắp xếp tổ chức, bộ máy với việc tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP, Nghị định số 113/2018/NĐ-CP và Nghị định số 143/2020/NĐ-CP ngày 10/12/2020 của Chính phủ;

Đối với một số chi cục đặc thù, cần tổ chức độc lập và có quy trình chuyên môn, nghiệp vụ theo hướng dẫn riêng của bộ, ngành trung ương, có yêu 9 cầu vai trò của người đứng đầu chi cục trong quá trình thực hiện nghiệp vụ thì trình UBND tỉnh xem xét việc điều chuyển nhiệm vụ, biên chế giữa cơ quan Sở và Chi cục để đảm bảo tỷ lệ biên chế/chi cục theo quy định;

Đối với những cơ quan chuyên môn có biên chế ít, khối lượng công việc tăng và bình quân công việc/biên chế cao thì trình UBND tỉnh xem xét số lượng phòng tổ chức tối đa trong thời gian chờ cân đối, bổ sung biên chế sau lộ trình tinh giản; đảm bảo khoa học, hợp lý, không để mất cân đối giữa biên chế và cấu trúc tổ chức, chức năng, nhiệm vụ;

Các Sở, ngành, địa phương tùy tình hình thực tế nhiệm vụ đơn vị, địa phương căn cứ số lượng cấp Phó tối đa để thực hiện sắp xếp, bố trí phù hợp (có thể bố trí ít hơn nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả công việc). Trong trường hợp đơn vị tổ chức lại, sáp nhập, hợp nhất số lượng cấp phó phòng chuyên môn, phó chi cục (tương đương), phó phòng thuộc chi cục ... có thể cao hơn quy định tại Nghị định số 107/2020/NĐ-CP, Nghị định số 108/2020/NĐCP và quy định tại Mục V Phần III Đề án này, nhưng khi có cấp phó nghỉ hưu hoặc điều chuyển công tác thì không được bổ sung và phải có giải pháp điều chỉnh, sắp xếp lại số cấp phó vượt quy định trong thời hạn 03 năm kể từ ngày thực hiện việc tổ chức lại, sáp nhập, hợp nhất tổ chức.

Phương Thuận

Lượt xem:  185

Tin đã đưa