Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Khu bố trí dân cư nằm trong vùng sạt lở huyện Bắc Trà My

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 3, ngày 30/03/2021 | 10:29 AM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa có Quyết định 811/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Khu bố trí dân cư nằm trong vùng sạt lở đến nơi an toàn thôn 3 xã Trà Giáp, huyện Bắc Trà My.

Tổng cộng giá trị các gói thầu có trị giá hơn 22.9 tỷ đồng; được trích từ Ngân sách tỉnh và ngân sách huyện Bắc Trà My.

UBND tỉnh giao UBND huyện Bắc Trà My (chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng phối hợp với các ngành chức năng liên quan theo dõi, hướng dẫn, giám sát chủ đầu tư trong quá 3 trình triển khai thực hiện.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My và thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành.

File đính kèm: Quyết định. 

Phương Thuận

Lượt xem:  26

Tin đã đưa