Bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Quảng Nam

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 3, ngày 20/04/2021 | 08:36 AM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa ban hành quyết định phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016 – 2020.

Theo đó, tổng cộng giá trị các gói thầu là hơn 338 triệu đồng (Nguồn vốn: ngân sách tỉnh). Đồng thời, UBND tỉnh giao Chi cục Kiểm lâm tỉnh (chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và PTNT phối hợp với các ngành chức năng liên quan theo dõi, hướng dẫn, giám sát chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và PTNT; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

File đính kèm: Kế hoạch.

Phương Thuận

Lượt xem:  81

Tin đã đưa