Đầu tư một số dự án đầu tư công nhóm B, nhóm C sử dụng vốn ngân sách địa phương

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ hai, ngày 26/04/2021 | 09:02 AM (GMT +7)
HĐND tỉnh vừa ban hành Nghị quyết 24/NQ-HĐND ngày 19/4/2021 về Quyết định chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công nhóm B, nhóm C sử dụng vốn ngân sách địa phương.

Theo Nghị quyết, quyết định chủ trương đầu tư 04 dự án nhóm B và 08 dự án nhóm C sử dụng vốn ngân sách địa phương. HĐND tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện một số nội dung sau:

Quyết định giao chủ đầu tư thực hiện dự án cho các cơ quan, đơn vị liên quan theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, đảm bảo yêu cầu về năng lực quản lý dự án.

Chỉ đạo chủ đầu tư, các cơ quan, đơn vị có liên quan đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các thủ tục đầu tư theo quy định; tăng cường công tác phối hợp và nâng cao trách nhiệm các chủ đầu tư, cơ quan, đơn vị trong công tác lập, thẩm định hồ sơ thiết kế, dự toán... thẩm định chặt chẽ về sự phù hợp quy hoạch, mục tiêu, quy mô đầu tư, giải pháp kỹ thuật, thiết bị, tổng mức đầu tư... đảm bảo hiệu quả đầu tư.

Chỉ đạo thực hiện quyết toán các hạng mục đã thực hiện đối với dự án hoàn thiện hạ tầng gói thầu số 1 Khu tái định cư, nhà ở công nhân Tam Anh Nam trước khi quyết định đầu tư dự án.

Đối với 03 dự án di tích cấp quốc gia (Bảo tồn, tu bổ, phục hồi di tích tháp Chăm Bằng An; Nhà bia di tích Giếng Nhà Nhì (di tích lịch sử Bảy dũng sĩ Điện Ngọc); Tu bổ di tích Chùa Cầu (Lai Viễn Kiều)): Trong quá trình đầu tư cần đảm bảo gắn liền với lịch sử của di tích, phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành về tu bổ, phục hồi di tích, tham vấn ý kiến của các chuyên gia, cá nhân liên quan và cộng đồng dân cư nơi có di tích.

Kiểm soát chặt chẽ khối lượng, đơn giá, định mức và các chi phí đầu tư xây dựng nhằm tiết kiệm nguồn vốn và phát huy hiệu quả đầu tư, hạn chế thấp nhất việc điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư dự án sau khi đã quyết định chủ trương đầu tư.

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý dự án; tăng cường thanh tra, kiểm tra hoạt động đấu thầu, giám sát chất lượng công trình. Thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương việc chấp hành pháp luật trong đầu tư xây dựng; xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm.

Tổ chức thực hiện dự án theo đúng quy định của pháp luật hiện hành; kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét quyết định đối với những trường hợp phát sinh của dự án.

File đính kèm: Nghị quyết

TD

Lượt xem:  230

Tin đã đưa
Xem theo ngày :