Lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn dự án Đường giao thông ATiêng - Dang

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 3, ngày 04/05/2021 | 09:55 AM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa ban hành quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn dự án Đường giao thông ATiêng - Dang; lý trình: Km15+500 - Km19+400.

Theo đó, tổng cộng giá trị các gói thầu hơn 540 triệu đồng; được trích từ nguồn ngân sách tỉnh.

UBND tỉnh giao UBND huyện Tây Giang (Chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Xây dựng, Tài chính phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi, hướng dẫn, giám sát chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Xây dựng, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Tây Giang và thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành.

File đính kèm: Quyết định.

Phương Thuận

Lượt xem:  13

Tin đã đưa